logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zgłoszenie sprzedaży, wyrejestrowania pojazdu lub innej zmiany (korekty) w podatku od środków transportowych (WPL-I.0143.8.11.2020)

Podstawa prawna

Art. 8-12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2436),

Uchwała Nr XXI/351/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r., poz. 4162).

Wymagane dokumenty

Osoby fizyczne i prawne:
•    DT-1 (6) – Deklaracja na podatek od środków transportowych (do każdej deklaracji DT-1 należy obowiązkowo dołączyć załącznik DT-1/A (6), stanowiący jej integralną część);
•    DT-1/A (6) – Załącznik do deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych.

Deklaracje (korekty deklaracji) składane przez osoby prawne winny być podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z KRS.

W przypadku działania w imieniu podatnika osób upoważnionych, należy stosować nowe wzory pełnomocnictw, określone przez Ministra Finansów (do podpisywania deklaracji, do doręczeń oraz szczególne do działania w konkretnej sprawie podatkowej).

Druki informacji, deklaracji oraz wzory pełnomocnictw dostępne są na stronie internetowej www.bip.um.bydgoszcz.pl w zakładce "Podatki lokalne" oraz w siedzibie Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin

1 miesiąc z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego.

O każdym niezałatwieniu sprawy w terminie, organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
ul. Jezuicka 6-14

Osoby fizyczne i prawne: ul. Jezuicka 16, parter, pokój nr 1 (tel. 52 58 58 404).

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych określonych w ustawie. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Podmioty, o których mowa, obowiązane są odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, ciążący na danym podmiocie, wygasa z końcem miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż, czasowe wyrejestrowanie lub stałe wyrejestrowanie pojazdu podlegającego opodatkowaniu.

Osoby fizyczne i prawne – podatek należny wynika ze złożonej przez podatnika korekty deklaracji – zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

Pracownicy Wydziału mogą dodatkowo zażądać okazania np. dokumentu potwierdzającego datę sprzedaży / wyrejestrowania pojazdu, dokumentu potwierdzającego dane techniczne pojazdu (dowód rejestracyjny, karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji) lub innego dokumentu potwierdzającego dane zawarte w deklaracji na podatek od środków transportowych oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonej deklaracji, organ podatkowy podejmuje czynności mające na celu prawidłowy wymiar i naliczenie podatku, przewidziane przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, tj. w ramach czynności sprawdzających lub na zasadzie wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego, kończącego się wydaniem decyzji określającej.