Translate:
Sprawy
obywatelskie
pdf
Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych podmiotom realizującym zadania publiczne.

karta nr: UMB12

Poznaj zasady udostępniania danych

1.            Organy prokuratury

2.            Organy Policji

3.            Komendant Główny Straży Granicznej

4.            Komendant Straży Marszałkowskiej

5.            Komendant Służby Ochrony Państwa

6.            Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

7.            Szef Służby Wywiadu Wojskowego

8.            Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

9.            Organy Krajowej Administracji Skarbowej

10.            Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

11.          Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

12.          Szef Agencji Wywiadu,

13.          Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

14.          Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych

15.          Sądy

16.          Inne podmioty - realizujące na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne– jeżeli wykażą w tym interes prawny lub wykażą w tym interes faktyczny

1.            Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych dostępny TUTAJ

2.            Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym dostępny TUTAJ

1. Osobiście ul. Jezuicka 6A, pok. nr 1, tel. (52) 58 58 247 – na terenie miasta Bydgoszczy można się zgłosić bez uprzedniej rejestracji telefonicznej.

2. Listownie: Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Jezuicka 6A, 85-102 Bydgoszcz.

3. Przez internet - z profilu jednostki realizującej zadania publiczne sprawę zrealizujesz TUTAJ - dołącz do pisma wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych/wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

Usługa jest bezpłatna. 

Referat Dowodów Osobistych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 6A (wejście od ul. Jezuickiej 4A) pok. nr 1, tel. (52) 58 58 247. 

Sprawę realizujemy bez zbędnej zwłoki, nie później niż 7 dni od daty złożenia wniosku.

Na postanowienie o odmowie udostępnienia danych oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym służy zażalenie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Zażalenie składa się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2021.816)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2021.1923)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021.735)

Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781)

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2021.670)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2018.180)

Obsługa klienta w n/w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek 800 - 1530

wtorek 800 - 1730

piątek 800 - 1330