Translate:
Budownictwo
i architektura
Strona główna / Budownictwo i architektura / Budownictwo i Architektura

Budownictwo i architektura

Budownictwo i Architektura
Dziennik budowy / rozbiórki / montażu - wydanie, ostemplowanie

karta nr: UMB24

Chcesz rozpocząć roboty budowlane na podstawie ostatecznej decyzji? Potrzebujesz zakupić dziennik budowy i chcesz dokonać jego ostemplowania? Dowiedz się, jak to zrobić.

 


 

Dziennik budowy/rozbiórki/montażu stanowi urzędowy dokument i jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. O wydanie i ostemplowanie (albo tylko o ostemplowanie zakupionego przez siebie dziennika budowy/rozbiórki/montażu) występuje inwestor.

 

TUTAJ znajdziesz wniosek o wydanie dziennika budowy.

Składając wniosek o ostemplowanie dziennika budowy/rozbiórki/montażu musisz przygotować:

1. wniosek o ostemplowanie dziennika budowy/rozbiórki/montażu,

2. dziennik budowy/rozbiórki/montażu.

Składając wniosek o wydanie i ostemplowanie dziennika budowy/rozbiórki/montażu musisz przygotować:

1. wniosek o wydanie i ostemplowanie dziennika budowy/rozbiórki/montażu,

2. potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dziennika budowy/rozbiórki/montażu.

1. Złóż wymagane dokumenty w urzędzie:

A. listownie na adres: Prezydent Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, z dopiskiem Wydział Administracji Budowlanej

B. osobiście poprzez Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 (możliwe ograniczenia związane z Covid-19)

C. cienkie pliki dokumentów o gr. do 1,5 cm, oryginamożna wrzucać do wystawionej przy portierni urny Wydziału Administracji Budowlanej na ul. Grudziądzkiej.

2. Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do CEIDG.

3. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej. Jeśli nie chcesz przekazać urzędowi oryginału dowodu zapłacenia opłaty skarbowej, to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku urząd na złożonym przez ciebie wniosku dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty. Natomiast tobie zwróci dowód zapłacenia opłaty – będzie na nim adnotacja urzędu o wniesieniu opłaty.

Uzyskaj ostemplowany dziennik budowy/rozbiórki/montażu zanim przystąpisz do wykonywania robót budowlanych.

Dziennik budowy można zakupić w Wydziale Administracji Budowlanej lub innym punkcie sprzedającym dzienniki budowy.

Ceny zależą od aktualnej oferty rynkowej i stanowią kwoty:

- dziennik 15-kartkowy - 16 zł,

- dziennik 30-kartkowy - 32 zł,

- dziennik 50-kartkowy - 48 zł. 

Opłatę za wydanie dziennika budowy/rozbiórki/montażu należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy o numerze: 90 1240 6452 1111 0010 4788 0932

 

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17 zł.

Opłatę skarbową z podaniem imienia i nazwiska oraz numerem sprawy można uiścić:

1. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy - Wydział Podatków i Opłat o numerze:

    52 1240 6960 3892 1000 0000 0000;

2. w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku „A” Urzędu Miasta Bydgoszczy przy

    ul.  Grudziądzkiej 9-15, na parterze przy portierni;

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki.

Wydział Administracji Budowlanej – Referat Ewidencji Ruchu Budowlanego ul. Grudziądzka 9 – 15 , II piętro, 85 – 130 Bydgoszcz; tel.: (52) 58 58 424; (52) 58 58 202

Art. 45 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Pełną treść klauzuli informacyjnej znajdziesz TUTAJ.

Opłata za wydanie przez Urząd Miasta Bydgoszczy dziennika budowy
Opłata za wydanie dziennika budowy mającego 15 stron
Opłata za wydanie przez Urząd Miasta Bydgoszczy dziennika budowy
Opłata za wydanie dziennika budowy mającego 30 stron
Opłata za wydanie przez Urząd Miasta Bydgoszczy dziennika budowy
Opłata za wydanie dziennika budowy mającego 50 stron
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od każdego stosunku pełnomocnictwa lub prokury
Złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii-od każdego stosunku pełnomocnictwa
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii