Translate:
Budownictwo
i architektura
Strona główna / Budownictwo i architektura / Budownictwo i Architektura

Budownictwo i architektura

Budownictwo i Architektura
Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania

karta nr: UMB35

W sytuacji potrzeby zmiany sposobu użytkowania budynku lub lokalu (np. poprzez podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń) musisz złożyć wcześniej wniosek do Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wydanie decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania. Poniżej dowiesz się kiedy i jak to zrobić.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Pełną treść klauzuli informacyjnej znajdziesz TUTAJ.

Wnioskującym jest inwestor, który planuje zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, a zmiana ta nie może być dokonana na zgłoszenie.

1. Wniosek o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania (PB-1), wniosek znajdziesz TUTAJ

2. Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany w postaci:

a) papierowej - w 3 egzemplarzach,

b) elektronicznej

wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub ich kopiami

3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) znajdziesz TUTAJ

4. Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (lub kopia tej decyzji)

TUTAJ znajdziesz formularz uzupełnienia wniosku

TUTAJ znajdziesz zrzeczenie się odwołania od decyzji administracyjnej.

TUTAJ znajdziesz kategorie obiektów budowlanych.

1. Złóż wymagane dokumenty w urzędzie:

A. elektroniczne (za pośrednictwem portalu e-Budownictwo) - TUTAJ

B. listownie na adres: Prezydent Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 , 85-102 Bydgoszcz, z dopiskiem Wydział Administracji Budowlanej

C. osobiście w Kancelarii Wydziału Administracji Budowlanej UM Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, bud. "A", pok.210

D. osobiście poprzez Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1

E. cienkie pliki dokumentów o gr. do 1,5 cm, można wrzucać do wystawionej przy portierni urny Wydziału Administracji Budowlanej na ul. Grudziądzkiej

2. Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do CEIDG.

3. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej. Jeśli nie chcesz przekazać urzędowi oryginału dowodu zapłacenia opłaty skarbowej, to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku urząd na złożonym przez ciebie wniosku dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty. Natomiast tobie zwróci dowód zapłacenia opłaty – będzie na nim adnotacja urzędu o wniesieniu opła

Zgłoszenie złóż przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Opłata skarbowa należna jest przy składaniu wniosku i wynosi 50% stawek podstawowych dotyczących pozwolenia na budowę, tj. dla:

- budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna za każdy m2 powierzchni użytkowej - 0,5 zł, nie więcej niż 269,50 zł

- budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 7 zł,

- innego budynku - 24 zł,

- budowli związanych z produkcją rolną - 56 zł,

- studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 10 zł,

- sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości powyżej 1 km, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 1071,50 zł,

- urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 45,50 zł,

- innych budowli - 77,50 zł. 

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17 zł.

Opłatę skarbową z podaniem imienia i nazwiska oraz numerem sprawy można uiścić:

1. na rachunek bankowy o numerze: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat 

    52 1240 6960 3892 1000 0000 0000;

2. w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku „A” Urzędu Miasta Bydgoszczy przy

    ul.  Grudziądzkiej 9-15, na parterze przy portierni;

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Ponadto, zgodnie z art. 35 ust. 6, ust. 6a i ust. 8 ustawy - Prawo budowlane, w przypadku gdy organ nie wyda decyzji w sprawie zmiany sposobu użytkowania w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenia, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

Do ww. terminów nie wlicza się: terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Wydział Administracji Budowlanej – Referat Architektury ul. Grudziądzka 9 – 15, II piętro, 85 – 130 Bydgoszcz; tel.: (52) 58 58 848

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Art. 28 ust. 1 w zw. z art. 32 i art. 33 ust. 2 i ust. 2c; art. 71 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej - załącznik do ustawy "Wykaz podmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" - Część III kolumna 3 ust. 9 pkt 1 i 2 oraz część IV kolumna 3. 

Złoż wniosek w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo - TUTAJ

(UWAGA! Wygenerowanie wniosku wymaga założenia konta na portalu e-Budownictwo.)

Pozwolenie na budowę
Zmiana sposobu użytkowania wynosi 50% stawek podstawowych dotyczących pozwolenia na budowę (za każdy m2 pow. użytkowej – 0,50 zł nie więcej niż 269,50 zł.)
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od każdego stosunku pełnomocnictwa lub prokury
Złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii-od każdego stosunku pełnomocnictwa
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii