Translate:
Budownictwo
i architektura
Strona główna / Budownictwo i architektura / Budownictwo i Architektura

Budownictwo i architektura

Budownictwo i Architektura
Dziennik budowy

karta nr: UMB24

Chcesz rozpocząć roboty budowlane na podstawie ostatecznej decyzji? Chcesz wystąpić o wydanie dziennika budowy? Dowiedz się, jak to zrobić.

 


 

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument i jest przeznaczony do rejestrowania, w formie wpisów:

1) przebiegu robót budowlanych oraz

2) zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywanych robót budowlanych, mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania tych robót.

Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę albo zgłoszenia.

Dziennik budowy prowadzi się w postaci:

1) papierowej (UWAGA! Dzienniki budowy w postaci papierowej będą wydawane do dnia 31 grudnia 2029r.)

albo

2) elektronicznej (w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy - "system EDB").

 

O wydanie dziennika budowy występuje inwestor.

 

Wydanie dziennika budowy następuje przez:

1) ostemplowanie przedłożonego przez inwestora dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej (naniesienie pieczęci na każdą stronę dziennika budowy w formacie A-4)

albo

2) zapewnienie dostępu w systemie EDB do dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej (wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej: www.e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl)

 

TUTAJ znajdziesz wniosek o wydanie dziennika budowy w postaci papierowej.

 

Składając wniosek o wydanie dziennika budowy w postaci papierowej musisz przygotować:

1. wniosek o wydanie dziennika budowy, zawierający następujące dane:

a) imię i nazwisko lub nazwę inwestora,

b) dane dotyczące decyzji uprawniającej do wykonywania robot budowlanych albo zgłoszenia:

- organ wydający decyzję albo przyjmujący zgłoszenie,

- datę wydania decyzji albo dokonania zgłoszenia,

- numer decyzji lub znak sprawy - w przypadku decyzji uprawniającej do wykonywania robót budowlanych;

2. dziennik budowy.

1. Złóż wymagane dokumenty w urzędzie:

A. listownie na adres: Prezydent Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, z dopiskiem Wydział Administracji Budowlanej

B. osobiście w Kancelarii Wydziału Administracji Budowlanej UM Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, bud. "A", pok.210

C. osobiście poprzez Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1

D. cienkie pliki dokumentów o gr. do 1,5 cm, można wrzucać do wystawionej przy portierni urny Wydziału Administracji Budowlanej na ul. Grudziądzkiej.

2. Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do CEIDG.

3. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej. Jeśli nie chcesz przekazać urzędowi oryginału dowodu zapłacenia opłaty skarbowej, to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku urząd na złożonym przez ciebie wniosku dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty. Natomiast tobie zwróci dowód zapłacenia opłaty – będzie na nim adnotacja urzędu o wniesieniu opłaty.

 

Uzyskaj dziennik budowy zanim przystąpisz do wykonywania robót budowlanych.

Wydanie dziennika budowy poprzez ostemplowanie dziennika przedłożonego przez inwestora w postaci papierowej nie podlega opłacie skarbowej.

 

 

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17 zł.

Opłatę skarbową z podaniem imienia i nazwiska oraz numerem sprawy można uiścić:

1. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy - Wydział Podatków i Opłat o numerze:

    52 1240 6960 3892 1000 0000 0000;

2. w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku „A” Urzędu Miasta Bydgoszczy przy

    ul.  Grudziądzkiej 9-15, na parterze przy portierni;

Wydanie dziennika budowy następuje w terminie 3 dni roboczych, ale nie wcześniej niż przed dniem, w którym:

1) decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę stała się wykonalna,

2) inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia.

Wydział Administracji Budowlanej – Referat Ewidencji Ruchu Budowlanego

ul. Grudziądzka 9 – 15 , II piętro, 85 – 130 Bydgoszcz; tel.: (52) 58 58 424; (52) 58 58 202

Art. 47a - 47v ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Pełną treść klauzuli informacyjnej znajdziesz TUTAJ.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od każdego stosunku pełnomocnictwa lub prokury
Złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii-od każdego stosunku pełnomocnictwa
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii