Translate:
Budownictwo
i architektura
Strona główna / Budownictwo i architektura / Budownictwo i Architektura

Budownictwo i architektura

Budownictwo i Architektura
pdf
Zgłoszenie projektu robót geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi lub wykopów oraz otworów wietniczych do głębokości 30m

karta nr: UMB236

Chcesz dokonać zgłoszenia projektowanych robót geologicznych wykonywanych wyłącznie w celu wykorzystania ciepła Ziemi LUB w celu wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę, na obszarach górniczych utworzonych w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych? projektowanych robót geologicznych wykonywanych wyłącznie w celu wykorzystania ciepła Ziemi / wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę, na obszarach górniczych utworzonych w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych? Tutaj dowiesz się jak tego dokonać

Zgłoszenie w postaci wniosku (wniosek dostępny TUTAJ) można złożyć:

 1. Osobiście w sekretariacie Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska ul. Grudziądzka 9-15 - budynek C, piętro II, pok. 206
 2. Drogą pocztową na adres: Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz
 3. Osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, poprzez stacjonarną skrzynkę podawczą zlokalizowaną przy:
 • ul. Jezuickiej 1 - w portierni na parterze,
 • ul. Grudziądzkiej 9-15 - na parterze w budynku A.

Zgłoszenie w postaci wniosku do projektu robót geologicznych składa podmiot, który sfinansował wykonanie tego projektu, osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.

Do zgłoszenia o przyjęcie projektu robót geologicznych, który znajdziesz TUTAJ należy dołączyć:

 

1. Informacje o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.

2. Dwa egzemplarze projektu robót geologicznych wykonane przez uprawnionego geologa.

3. Nie starszy niż 3 miesiące wypis z ewidencji gruntów i budynków.

4. Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, w przypadku gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby.

5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne).

Złożyć wymagane dokumenty:

 1. Drogą pocztową na adres: Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz.
 2. Osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy poprzez stacjonarną skrzynkę podawczą.
 3. W sekretariacie Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska ul. Grudziądzka 9-15 - budynek C, piętro II, pok. 206.

W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu zgłoszenia, zadzwoń pod numer telefonu (52) 5858 050.

Za zgłoszenie projektu robót geologicznych nie jest pobierana opłata skarbowa.

 

Opłaty skarbowej należy dokonać za ewentualne pełnomocnictwo i wynosi 17 zł.

 

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy:                                                                                                                                                                                                                         Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

 

Zwalnia się od opłaty skarbowej:

 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Opłaty skarbowej możesz dokonać przelewem lub w jednym punktów:

 • w bezprowizyjnym wpłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (np. w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na parterze przy portierni),
 • w punkcie  pobierania  opłat  skarbowych  (Biuro Ubezpieczeniowe, ul. Grudziądzka 16).

Rozpoczęcie robót geologicznych (przy zachowaniu wymogów zawartych w art. 85. ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze) może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia projektu robót geologicznych, organ administracji geologicznej, w drodze decyzji nie zgłosi do niego sprzeciwu.

Referat Pozwoleń i Ochrony Ziemi w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15 , bud. C, pok. 211, tel. (52) 58 58 050.

Odwołanie od decyzji wnoszącej sprzeciw, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Art. 85 w powiązaniu z art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021r., poz. 1420, z późn. zm.)

Projekt robót geologicznych powinien zostać sporządzony przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac geologicznych stwierdzone przez Ministra Środowiska, a określone w art. 50 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

Informacja RODO dostępna jest TUTAJ.