Translate:
Budownictwo
i architektura
Strona główna / Budownictwo i architektura / Budownictwo i Architektura

Budownictwo i architektura

Budownictwo i Architektura
Zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

karta nr: UMB267

Sprawdź co powinieneś zrobić, jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie, że projektowana przez Ciebie zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wnioskodawca, który oczekuje potwierdzenia faktów lub określonego stanu prawnego. 

Wniosek o wydanie zaświadczenia zawierający:

1. dokładne określenie adresu nieruchomości,

2. numer ewidencyjny nieruchomości,

3. numer obrębu,

4. numer księgi wieczystej,

5. określenie aktualnego oraz zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego,

6. kopię mapy zasadnieczej z zaznaczonymi granicami nieruchomości.

1.Złóż wymagane dokumenty w urzędzie:

A. Elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP

B. Listownie na adres: Prezydent Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 , 85-102 Bydgoszcz, z dopiskiem Wydział Administracji Budowlanej

C. Osobiście w Kancelarii Wydziału Administracji Budowlanej UM Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, bud. "A", pok.210

D. Osobiście poprzez Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1

E. Cienkie pliki dokumentów o gr. do 1,5 cm, można wrzucać do wystawionej przy portierni urny Wydziału Administracji Budowlanej przy ul. Grudziądzkiej 9-15

2. Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana, jako pełnomocnik do CEIDG.

3. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej. Jeśli nie chcesz przekazać urzędowi oryginału dowodu zapłacenia opłaty skarbowej, to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku urząd na złożonym przez ciebie wniosku dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty. Natomiast tobie zwróci dowód zapłacenia opłaty – będzie na nim adnotacja urzędu o wniesieniu opła

W dowolnym momencie.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 17 zł
Jednocześnie wyjaśnia się, że istotą zaświadczenia jest potwierdzenie określonego faktu lub stanu prawnego. W związku z tym, opłatę skarbową w wysokości 17 zł pobiera się od każdego zaświadczenia urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego, nie zaś od każdego dokumentu zaświadczenia, który może zawierać więcej niż jedno zaświadczenie. Wydanie zatem zaświadczenia obejmującego większą liczbę nieruchomości (działek ewidencyjnych lub nieruchomości lokalowych) wymaga wniesienia opłaty skarbowej stanowiącej iloczyn liczby tych nieruchomości oraz stawki opłaty skarbowej (liczba nieruchomości wymienionych we wniosku x 17 zł = kwota opłaty skarbowej).

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa: 17 zł
Opłatę skarbową można uiścić:

1. na rachunek bankowy o numerze: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000;
2. w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku „A” Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, na parterze przy portierni;


Zaświadczenie winno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku (w przypadku, gdy wydanie zaświadczenia nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – art. 218 § 2 K.p.a.).

Wydział Administracji Budowlanej – Referat Zagospodarowania Przestrzennego ul. Grudziądzka 9 – 15 , II piętro, 85 – 130 Bydgoszcz; tel.: (52) 58 58 406;

Od wydanego zaświadczenia nie przysługuje żadne środek zaskarżenia.

Wyłącznie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, wnoszone za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia. 

Art. 217 § 1 oraz § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego w zw. z art. 71 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane.

Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej - załącznik do ustawy "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" - część II kolumna 3 ust. 21 oraz część IV kolumna 3.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Pełną treść klauzuli informacyjnej znajdziesz TUTAJ.

Zaświadczenia
Zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od każdego stosunku pełnomocnictwa lub prokury
Złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii-od każdego stosunku pełnomocnictwa
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii