Translate:
Budownictwo
i architektura
Strona główna / Budownictwo i architektura / Budownictwo i Architektura

Budownictwo i architektura

Budownictwo i Architektura
Pozwolenie na rozbiórkę

karta nr: UMB28

Chcesz dokonać rozbiórki budynku albo innego obiektu budowlanego? Możesz potrzebować pozwolenia na rozbiórkę. Dowiedz się, jak je uzyskać.

Złóż wniosek w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo – TUTAJ

(UWAGA! Wygenerowanie wniosku wymaga założenia konta na portalu E-Budownictwo.)

Inwestor planujący dokonać rozbiórki obiektu budowlanego.

Do wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę, który znajdziesz TUTAJ, należy dołączyć:

1. Zgodę właściciela obiektu budowlanego lub jej kopia.

2. Szkic usytuowania obiektu budowlanego, określający jego odległość od granic działki wraz z podaniem wysokości obiektu.

4. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.

5. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

6. Pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inn dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub ich kopie - nie dotyczy to uzgodnień i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.  

TUTAJ znajdziesz Oświadczenie o występowaniu gatunków chronionych i ich siedlisk – bez udziału przyrodnika

TUTAJ znajdziesz Oświadczenie o występowaniu gatunków chronionych i ich siedlisk – z udziałem przyrodnika

TUTAJ znajdziesz Formularz uzupełnienia wniosku

TUTAJ znajdziesz Formularz zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji administracyjnej

1. Złóż wymagane dokumenty w urzędzie:

A. elektronicznie (za pośrednictwem portalu e-Budownictwo) - TUTAJ

B. listownie na adres: Prezydent Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, z dopiskiem Wydział Administracji Budowlanej

C. osobiście w Kancelarii Wydziału Administracji Budowlanej UM Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, bud. "A", pok.210

D. osobiście poprzez Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1

E. cienkie pliki dokumentów o gr. do 1,5 cm, można wrzucać do wystawionej przy portierni urny Wydziału Administracji Budowlanej na ul. Grudziądzkiej 9-15

2. Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do CEIDG.

3. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej. Jeśli nie chcesz przekazać urzędowi oryginału dowodu zapłacenia opłaty skarbowej, to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku urząd na złożonym przez ciebie wniosku dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty. Natomiast tobie zwróci dowód zapłacenia opłaty – będzie na nim adnotacja urzędu o wniesieniu opła

Wniosek złóż przed dokonaniem rozbiórki.

Za wydanie pozwolenia na rozbiórkę, w odniesieniu do każdego obiektu budowlanego – 36 zł.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17 zł.

Opłatę skarbową z podaniem imienia i nazwiska oraz numerem sprawy można uiścić:

1. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy - Wydział Podatków i Opłat o numerze:

    52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

2. w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku „A” Urzędu Miasta Bydgoszczy przy

    ul.  Grudziądzkiej 9-15, na parterze przy portierni

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niź w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Ponadto, zgodnie z art. 35 ust. 6, 6a i 8 ustawy - Prawo budowlane, w przypadku gdy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na rozbiórkę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. 

Do ww. terminów nie wlicza się: terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Wydział Administracji Budowlanej – Referat Architektury ul. Grudziądzka 9 – 15 , II piętro, 85 – 130 Bydgoszcz; tel.: (52) 58 58 848

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Art. 30b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej - załącznik do ustawy "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" - Część III kolumna 3 ust. 11 oraz część IV kolumna 3.

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, ale wymaga zgłoszenia, rozbiórka budynków i budowli o wysokości poniżej 8m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości.

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz zgłoszenia rozbiórka obiektów budowlanych, na budowę których niej jest wymagane pozwolenie na budowę, z wyjątkiem obiektów i urządzeń wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ochroną konserwatorską.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Pełną treść klauzuli informacyjnej znajdziesz TUTAJ.

Pozwolenie na rozbiórkę
W odniesieniu do każdego obiektu budowlanego
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od każdego stosunku pełnomocnictwa lub prokury
Złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii-od każdego stosunku pełnomocnictwa
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii