Translate:
Budownictwo
i architektura
Strona główna / Budownictwo i architektura / Budownictwo i Architektura

Budownictwo i architektura

Budownictwo i Architektura
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia na rzecz innego podmiotu

karta nr: UMB33

Nabyłeś nieruchomość ze zgłoszeniem budowy i chcesz kontynuować budowę na podstawie tego zgłoszenia? Przenieś na siebie zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się, jak to zrobić.

Złóż wniosek w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo - TUTAJ

(UWAGA! Wygenerowanie wniosku wymaga założenia konta na portalu e-Budownictwo.)

W przypadku zmiany inwestora (na przykład w wyniku zmiany właściciela działki lub terenu), nabywca może przenieść na siebie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych. Decyzję o przeniesieniu zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych wydaje Prezydent Miasta Bydgoszczy.

1. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia znajdziesz TUTAJ

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane znajdziesz TUTAJ

3. Zgodę dotychczasowego inwestora, który dokonał zgłoszenia (lub kopia tej zgody)

Zgoda dotychczasowego inwestora nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte zgłoszeniem, po dokonaniu tego zgłoszenia przeszły z dotychczasowego na nowego inwestora, wnioskującego o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia.

 TUTAJ znajdziesz formularz uzupełnienia wniosku.

1. Złóż wymagane dokumenty w urzędzie:

A. elektronicznie (za pośrednictwem portalu e-Budownictwo) - TUTAJ

B. listownie na adres: Prezydent Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, z dopiskiem Wydział Administracji Budowlanej

C. osobiście w Kancelarii Wydziału Administracji Budowlanej UM Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, bud. "A", pok.210

D. osobiście poprzez Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1

E. cienkie pliki dokumentów o gr. do 1,5 cm, można wrzucać do wystawionej przy portierni urny Wydziału Administracji Budowlanej na ul. Grudziądzkiej 9-15

2. Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do CEIDG.

3. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej. Jeśli nie chcesz przekazać urzędowi oryginału dowodu zapłacenia opłaty skarbowej, to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku urząd na złożonym przez ciebie wniosku dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty. Natomiast tobie zwróci dowód zapłacenia opłaty – będzie na nim adnotacja urzędu o wniesieniu opła

Wniosek złóż zanim rozpoczniesz kontynuację inwestycji na podstawie zgłoszenia dokonanego przez poprzedniego inwestora.

1. Opłata skarbowa za przeniesienie praw i obowiązków wynikajacych ze zgłoszenia dotyczącego:

A. budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany,

B. budowy sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa,

C. przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany, 

wynosi 90 zł.

2. Opłata skarbowa za przeniesienie na rzecz innego podmiotu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia innego niż wskazane powyżej, od którego organ nie wniósł sprzeciwu, wynosi 10 zł.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo: 17 zł.

Opłatę skarbową z podaniem imienia i nazwiska oraz numerem sprawy można uiścić:

1. na rachunek bankowy o numerze: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat 

    52 1240 6960 3892 1000 0000 0000;

2. w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku „A” Urzędu Miasta Bydgoszczy przy

    ul.  Grudziądzkiej 9-15, na parterze przy portierni;

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do ww. terminów nie wlicza się: terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Wydział Administracji Budowlanej – Referat Architektury ul. Grudziądzka 9 – 15, II piętro, 85 – 130 Bydgoszcz; tel.: (52) 58 58 848

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Art. 40 ust. 4 w zw. z ust. 1 i ust. 5 pkt 3 ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej - załącznik do ustawy "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" - Część I kolumna 3 ust. 11a oraz ust. 53, a także Część IV kolumna 3.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Pełną treść klauzuli informacyjnej znajdziesz TUTAJ.

Zgłoszenie robót budowlanych
Przeniesienie na rzecz innego podmiotu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy – Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu
Zgłoszenie robót budowlanych
Przeniesienie na rzecz innego podmiotu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia innego niż wskazane powyżej, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od każdego stosunku pełnomocnictwa lub prokury
Złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii-od każdego stosunku pełnomocnictwa
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii