Translate:
Budownictwo
i architektura
Strona główna / Budownictwo i architektura / Budownictwo i Architektura

Budownictwo i architektura

Budownictwo i Architektura
Zaświadczenie o samodzielności lokalu

karta nr: UMB38

Jesteś właścicielem lokalu i chcesz wydzielić lokal z reszty budynku lub ustanowić jego samodzielność? Dowiedz się jak tego dokonać.

Wniosek może złożyć właściciel lokalu, którego dotyczy wniosek. 

1. wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego lub lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne, który znajdziesz TUTAJ;

2. inwentaryzacja lokalu z rzutem kondygnacji i planem sytuacyjnym, wykonaną przez oosbę posiadającą odpowiednie uprawnienia oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego;

1. Złóż wymagane dokumenty w urzędzie:

A. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP

B. Listownie na adres: Prezydent Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, z dopiskiem Wydział Administracji Budowlanej

C. Osobiście w Kancelarii Wydziału Administracji Budowlanej UM Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, bud. "A", pok.210

D. Osobiście poprzez Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1

E. Cienkie pliki dokumentów o gr. do 1,5 cm, można wrzucać do wystawionej przy portierni urny Wydziału Administracji Budowlanej na ul. Grudziądzkiej

2. Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do CEIDG.

3. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej. Jeśli nie chcesz przekazać urzędowi oryginału dowodu zapłacenia opłaty skarbowej, to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku urząd na złożonym przez ciebie wniosku dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty. Natomiast tobie zwróci dowód zapłacenia opłaty – będzie na nim adnotacja urzędu o wniesieniu opła

Wniosek można złożyć w dowolnym czasie.

Opłata od wydania zaświadczenia o samodzielności każdego lokalu: 17 zł.

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego jest zwolnione z opłaty skarbowej (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej).

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo: 17 zł.

Opłatę skarbową z podaniem imienia i nazwiska oraz numerem sprawy można uiścić:

1. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy - Wydział Podatków i Opłat o numerze:

    52 1240 6960 3892 1000 0000 0000; 

2. w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku „A” Urzędu Miasta Bydgoszczy przy

    ul.  Grudziądzkiej 9-15, na parterze przy portierni;

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki.

Zaświadczenie winno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku (w przypadku, gdy wydanie zaświadczenia nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – art. 218 § 2 K.p.a.).

Wydział Administracji Budowlanej – Referat Architektury ul. Grudziądzka 9 – 15 , II piętro, 85 – 130 Bydgoszcz; tel.: (52) 58 58 848

Od wydanego zaświadczenia nie przysługuje żadne środek odwoławczy.

Na postanowienie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali w zw. z art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej - załącznik do ustawy "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" - część II kolumna 3 ust. 21 oraz część IV kolumna 3.

Istotą zaświadczenia jest potwierdzenie określonego faktu lub stanu prawnego. W związku z tym, opłatę skarbową w wysokości 17 zł pobiera się od każdego zaświadczenia urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego, nie zaś od każdego dokumentu zaświadczenia, który może zawierać więcej niż jedno zaświadczenie. Wydanie zatem zaświadczenia obejmującego większą liczbę lokali wymaga wniesienia opłaty skarbowej stanowiącej iloczyn liczby tych lokali oraz stawki opłaty skarbowej (liczba lokali wymienionych we wniosku x 17 zł = kwota opłaty skarbowej).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Pełną treść klauzuli informacyjnej znajdziesz TUTAJ.

Zaświadczenie o samodzielności lokalu użytkowego.
Zaświadczenie o samodzielności lokalu użytkowego
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od każdego stosunku pełnomocnictwa lub prokury
Złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii-od każdego stosunku pełnomocnictwa
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii