Translate:
Budownictwo
i architektura
Strona główna / Budownictwo i architektura / Budownictwo i Architektura

Budownictwo i architektura

Budownictwo i Architektura
Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

karta nr: UMB30

Dowiedz się, jakie ustalenia dla danego terenu przewidziane są w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. A może potrzebujesz wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego? Złóż wniosek o jego wydanie.

Załatw sprawę poprzez ePUAP. Zrobisz to TUTAJ.

Wniosek o wydanie wypisu i / lub wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy znajdziesz TUTAJ.

Powinien zawierać:

1. dokładne określenie adresu nieruchomości,

2. numer ewidencyjny nieruchomości,

3. numer obrębu,

4. numer księgi wieczystej.

1. Złóż wymagane dokumenty w urzędzie:

a. Elektronicznie (poprzez ePUAP) - TUTAJ

b. Listownie na adres: Prezydent Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 , 85-102 Bydgoszcz, z dopiskiem Wydział Administracji Budowlanej

c. Osobiście w Kancelarii Wydziału Administracji Budowlanej UM Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, bud. "A", pok.210

d. Osobiście poprzez Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1

e. Cienkie pliki dokumentów o gr. do 1,5 cm, można wrzucać do wystawionej przy portierni urny Wydziału Administracji Budowlanej na ul. Grudziądzkiej 9-15

2. Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana, jako pełnomocnik do CEIDG.

3. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej. Jeśli nie chcesz przekazać urzędowi oryginału dowodu zapłacenia opłaty skarbowej, to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku urząd na złożonym przez ciebie wniosku dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty. Natomiast tobie zwróci dowód zapłacenia opłaty – będzie na nim adnotacja urzędu o wniesieniu opła

Opłata skarbowa:

Za wydanie wypisu: 30 zł – do 5 stron, 50 zł – powyżej 5 stron.

Za wydanie wyrysu: 20 zł za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4, jednak nie więcej niż 200 zł.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo: 17 zł.

 

Opłatę skarbową z podaniem imienia i nazwiska oraz numerem sprawy można uiścić: 

1. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy - Wydział Podatków i Opłat o numerze:

    52 1240 6960 3892 1000 0000 0000;

2. w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku „A” Urzędu Miasta Bydgoszczy przy

    ul.  Grudziądzkiej 9-15, na parterze przy portierni;

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 30 dni.

Wydział Administracji Budowlanej – Referat Zagospodarowania Przestrzennego ul. Grudziądzka 9 – 15 , II piętro, 85 – 130 Bydgoszcz; tel.: (52) 58 58 406;

Odwołanie nie przysługuje. 

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej - załacznik do ustawy "Wykaz przedmiotó opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" - część I kolumna 3 ust. 51 oraz część IV kolumna 3.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Pełną treść klauzuli informacyjnej znajdziesz TUTAJ.

Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 1) od wypisu:a. do 5 stron – 30 zł,b. powyżej 5 stron – 50 zł;2) od wyrysu – za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł, lecz nie więcej niż 200 zł.
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od każdego stosunku pełnomocnictwa lub prokury
Złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii-od każdego stosunku pełnomocnictwa
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii