Translate:
Budownictwo
i architektura
Strona główna / Budownictwo i architektura / Budownictwo i Architektura

Budownictwo i architektura

Budownictwo i Architektura
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę lub zmianę sposobu użytkowania na rzecz innego podmiotu

karta nr: UMB25

Nabyłeś nieruchomość z wydanym pozwoleniem na budowę, rozbiórkę lub zmianę sposobu użytkowania i chcesz kontynuować roboty budowlane na podstawie tego pozwolenia? Przenieś tę decyzję na siebie. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak to zrobić.

Złóż wniosek w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo – TUTAJ

(UWAGA! Wygenerowanie wniosku wymaga założenia konta na portalu e-Budownictwo.)

Przenieś na siebie decyzję o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę lub zmianę sposobu użytkowania, jeśli jesteś nowym inwestorem (na przykład w wyniku zmiany właściciela działki lub terenu) i chcesz kontynuować roboty budowlane realizowane na podstawie pozwolenia wydanego dla poprzedniego inwestora.

Do wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę, rozbiórkę lub zmianę sposobu użytkowania, który znajdziesz TUTAJ, powinieneś dołączyć:

1. Zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana (lub kopia tej zgody).

Zgoda dotychczasowego inwestora nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikającego z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją, po jej wydaniu przeszły z dotychczasowego na nowego inwestora, wnioskującego o przeniesienie decyzji.

2. Oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodne ze wzorem który znajdziesz TUTAJ.

3. Dodatkowo - w sytuacji, kiedy wniosek złożony zostaje po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna - należy przedłożyć dowód potwierdzający, że budowa została rozpoczęta i nie została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata (np. dziennik budowy - do wglądu).

TUTAJ znajdziesz formularz uzupełnienia wniosku.

Złóż wymagane dokumenty w urzędzie:

A. elektronicznie (za pośrednictwem portalu e-Budownictwo) - TUTAJ

B. listownie na adres: Prezydent Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, z dopiskiem Wydział Administracji Budowlanej

C. osobiście w Kancelarii Wydziału Administracji Budowlanej UM Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, bud. "A", pok.210

D. osobiście poprzez Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1

E. cienkie pliki dokumentów o gr. do 1,5 cm, można wrzucać do wystawionej przy portierni urny Wydziału Administracji Budowlanej na ul. Grudziądzkiej 9-15

2. Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do CEIDG.

3. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej. Jeśli nie chcesz przekazać urzędowi oryginału dowodu zapłacenia opłaty skarbowej, to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku urząd na złożonym przez ciebie wniosku dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty. Natomiast tobie zwróci dowód zapłacenia opłaty – będzie na nim adnotacja urzędu o wniesieniu opła

Uzyskaj przeniesienie decyzji na siebie przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych jako inwestor.

Opłata skarbowa za przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę lub zmianę sposobu użytkowania na rzecz innego podmiotu: 90 zł.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo: 17 zł.

Opłatę skarbową z podaniem imienia i nazwiska oraz numerem sprawy można uiścić: 

1. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy - Wydział Podatków i Opłat o numerze:

    52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

2. w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku „A” Urzędu Miasta Bydgoszczy przy

    ul.  Grudziądzkiej 9-15, na parterze przy portierni;

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do ww. terminów nie wlicza się: terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Wydział Administracji Budowlanej – Referat Architektury ul. Grudziądzka 9 – 15 , II piętro, 85 – 130 Bydgoszcz; tel.: (52) 58 58 848

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Art. 40 ust. 1 w zw. z ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej - załącznik do ustawy "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" - Część I kolumna 3 ust 11 oraz część IV kolumna 3.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Pełną treść klauzuli informacyjnej znajdziesz TUTAJ.

Pozwolenie na budowę
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę lub zmianę sposobu użytkowania na rzecz innego podmiotu
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od każdego stosunku pełnomocnictwa lub prokury
Złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii-od każdego stosunku pełnomocnictwa
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii