Translate:
Budownictwo
i architektura
Strona główna / Budownictwo i architektura / Budownictwo i Architektura

Budownictwo i architektura

Budownictwo i Architektura
pdf
Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę

karta nr: UMB268

Planując realizację inwestycji budowlanej należy wiedzieć, że nie zawsze konieczne jest uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę, lecz tylko zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonywania rozbiórkowych robót budowlanych. Dowiedz się, jak dokonać zgłoszenia rozbiórki.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Pełną treść klauzuli informacyjnej znajdziesz TUTAJ.

Zgłoszenia zamiaru rozbiórki winien dokonać inwestor.

Zgłoszenia rozbiórki można dokonać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo - TUTAJ

(UWAGA! Wygenerowanie zgłoszenia wymaga założenia konta na portalu e-Budownictwo.) 

1. zgłoszenie rozbiórki (PB-4);

2. zgoda właściciela obiektu lub jej kopia;

TUTAJ znajdziesz Oświadczenie o występowaniu gatunków chronionych i ich siedlisk – z udziałem przyrodnika

TUTAJ znajdziesz Oświadczenie o występowaniu gatunków chronionych i ich siedlisk – bez udziału przyrodnika

TUTAJ znajdziesz Formularz uzupełnienia wniosku

1. Złóż wymagane dokumenty w urzędzie:

A. elektronicznie (za pośrednictwem portalu e-Budownictwo) - TUTAJ

B.  listownie na adres: Prezydent Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, z dopiskiem Wydział Administracji Budowlanej

C. osobiście w Kancelarii Wydziału Administracji Budowlanej UM Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, bud. "A", pok.210

D. osobiście poprzez Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1

E.  cienkie pliki dokumentów o gr. do 1,5 cm, można wrzucać do wystawionej przy portierni urny Wydziału Administracji Budowlanej na ul. Grudziądzkiej 9-15

2. Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do CEIDG.

3. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej. Jeśli nie chcesz przekazać urzędowi oryginału dowodu zapłacenia opłaty skarbowej, to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku urząd na złożonym przez ciebie wniosku dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty. Natomiast tobie zwróci dowód zapłacenia opłaty – będzie na nim adnotacja urzędu o wniesieniu opła

Do robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu (w drodze decyzji) i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia (art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo budowlane).


Opłata skarbowa za pełnomocnictwo: 17 zł

Opłatę skarbową można uiścić:

1. na rachunek bankowy o numerze: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000;   

2. w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku „A” Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, na parterze przy portierni;

 

 Do robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu (w drodze decyzji).

Wydział Administracji Budowlanej – Referat Architektury ul. Grudziądzka 9 – 15, II piętro, 85 – 130 Bydgoszcz; tel.: (52) 58 58 848

Od przyjętego zgłoszenia nie przysługuje środek odwoławczy.
W przypadku wyrażenia sprzeciwu w drodze decyzji, odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej - załącznik do ustawy "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" - część IV kolumna 3.