Translate:
Budownictwo
i architektura
Strona główna / Budownictwo i architektura / Budownictwo i Architektura

Budownictwo i architektura

Budownictwo i Architektura
Zmiana pozwolenia na budowę

karta nr: UMB37

Realizujesz inwestycję budowlaną? Chcesz w trakcie budowy coś zmienić w projekcie budowlanym lub w warunkach pozwolenia na budowę? Możesz potrzebować zmiany pozwolenia na budowę. Poniżej dowiesz się, kiedy i jak je uzyskać.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Pełną treść klauzuli informacyjnej znajdziesz TUTAJ.

Złóż wniosek w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo - TUTAJ

(UWAGA! Wygenerowanie wniosku wymaga założenia konta na portalu e-Budownictwo.)

W trakcie budowy inwestor może dokonać zmian w zatwierdzonym projekcie budowlanym lub w warunkach pozwolenia na budowę. Jeśli planowane zmiany są istotnym odstąpieniem, to należy uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę.

1. wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7);

2. projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci:

a) papierowej - w 3 egzemplarzach,

b) elektronicznej

- wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub ich kopiami;

3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5);

4. ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (lub kopia tej decyzji).

TUTAJ znajdziesz zrzeczenie się odwołania od decyzji.

TUTAJ znajdziesz Oświadczenie o występowaniu gatunków chronionych i ich siedlisk – bez udziału przyrodnika.

TUTAJ znajdziesz Oświadczenie o występowaniu gatunków chronionych i ich siedlisk – z udziałem przyrodnika.

TUTAJ znajdziesz uzupełnienie wniosku.

TUTAJ znajdziesz kategorie obiektów budowlanych.

1. Złóż wymagane dokumenty w urzędzie:

A. elektronicznie (za pośrednictwem portalu e-budownictwo) - TUTAJ

B. listownie na adres: Prezydent Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 , 85-102 Bydgoszcz, z dopiskiem Wydział Administracji Budowlanej

C .osobiście w Kancelarii Wydziału Administracji Budowlanej UM Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, bud. "A", pok.210

D. osobiście poprzez Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1

E. cienkie pliki dokumentów o gr. do 1,5 cm, można wrzucać do wystawionej przy portierni urny Wydziału Administracji Budowlanej na ul. Grudziądzkiej 9-15

2. Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do CEIDG.

3. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej. Jeśli nie chcesz przekazać urzędowi oryginału dowodu zapłacenia opłaty skarbowej, to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku urząd na złożonym przez ciebie wniosku dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty. Natomiast tobie zwróci dowód zapłacenia opłaty – będzie na nim adnotacja urzędu o wniesieniu opła

Uzyskaj zmianę decyzji przed kontynuowaniem robót budowlanych w zmienionym zakresie.

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę: 82 zł

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo: 17 zł.

Opłatę skarbową z podaniem imienia i nazwiska oraz numerem sprawy można uiścić:

1. na rachunek bankowy o numerze: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat 

    52 1240 6960 3892 1000 0000 0000;

2. w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku „A” Urzędu Miasta Bydgoszczy przy

    ul.  Grudziądzkiej 9-15, na parterze przy portierni;

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do ww. terminów nie wlicza się: terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Wydział Administracji Budowlanej – Referat Architektury ul. Grudziądzka 9 – 15, II piętro, 85 – 130 Bydgoszcz; tel.: (52) 58 58 613;

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Art. 36a ust. 1 i ust. 1b w zw. z art. 32 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 marca 2021r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej - załącznik do ustawy "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki opłaty oraz zwolnienia" - część III kolumna 3 ust. 44 pkt 2 oraz część IV kolumna 3.

Pozwolenie na budowę
Zmiana pozwolenia na budowę
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od każdego stosunku pełnomocnictwa lub prokury
Złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii-od każdego stosunku pełnomocnictwa
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii