Translate:
Budownictwo
i architektura
Strona główna / Budownictwo i architektura / Budownictwo i Architektura

Budownictwo i architektura

Budownictwo i Architektura
pdf
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

karta nr: UMB29

Dowiedz się,. jakie ustalenia dla danego terenu przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załatw sprawę poprzez ePUAP. Zrobisz to TUTAJ.

Każda zainteresowana osoba, która potrzebuje wiedzy na temat tego, jakie ustalenia dla danego terenu przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w granicach miasta Bydgoszczy.

Wniosek o wydanie wypisu i / lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajdziesz TUTAJ.

Wniosek powinien zawierać:

1. dokładne określenie adresu nieruchomości,

2. numer ewidencyjny nieruchomości,

3. numer obrębu,

4. numer księgi wieczystej.

1. Złóż wymagane dokumenty w urzędzie:

A. Elektronicznie (poprzez ePUAP) - TUTAJ

B. Listownie na adres: Prezydent Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 , 85-102 Bydgoszcz, z dopiskiem Wydział Administracji Budowlanej

C. Osobiście poprzez Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 (możliwe ograniczenia związane z Covid-19)

D. Cienkie pliki dokumentów o gr. do 1,5 cm, można wrzucać do wystawionej przy portierni urny Wydziału Administracji Budowlanej na ul. Grudziądzkiej 9-15

2. Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana, jako pełnomocnik do CEIDG.

3. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej. Jeśli nie chcesz przekazać urzędowi oryginału dowodu zapłacenia opłaty skarbowej, to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku urząd na złożonym przez ciebie wniosku dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty. Natomiast tobie zwróci dowód zapłacenia opłaty – będzie na nim adnotacja urzędu o wniesieniu opłaty.

W dowolnym momencie.

Opłata skarbowa:

Za wydanie wypisu: 30 zł – do 5 stron, 50 zł – powyżej 5 stron.

Za wydanie wyrysu: 20 zł za każdą wchodzącą w skłąd wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4, jednak nie więcej niż 200 zł.

W przypadku żądania otrzymania legendy, zostanie pobrana dodatkowa opłata skarbowa w wysokości 20 zł za każdą stronę A4.

 

W przypadku, gdy teren objęty wnioskiem znajduje się na obszarze więcej niż jednego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłata skarbowa wskazana powyżej powinna zostać uiszczona w odpowiedniej wielokrotności, w zależności od ilości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z których wypis i wyrys zostanie wydany.

 

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17 zł.

 

Opłatę skarbową z podaniem imienia i nazwiska oraz numerem sprawy można uiścić:

1. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy - Wydział Podatków i Opłat o numerze:

    52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

2. w punkcie poboru opłaty skarbowej: Jacek Dudziak Biuro Ubezpieczeniowe ul. Grudziądzka 16, 

    85 – 130 Bydgoszcz

3. w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku „A” Urzędu Miasta Bydgoszczy przy

    ul.  Grudziądzkiej 9-15, na parterze przy portierni

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 30 dni.

Wydział Administracji Budowlanej – Referat Zagospodarowania Przestrzennego ul. Grudziądzka 9 – 15 , II piętro, 85 – 130 Bydgoszcz; tel.: (52) 58 58 406;

Nie przysługuje.

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej - załącznik do ustawy "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" - część I kolumna 3 ust. 51 oraz część IV kolumna 3.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Pełną treść klauzuli informacyjnej znajdziesz TUTAJ.