Translate:
Budownictwo
i architektura
Strona główna / Budownictwo i architektura / Budownictwo i Architektura

Budownictwo i architektura

Budownictwo i Architektura
pdf
Zatwierdzenie projektu/dodatku do projektu robót geologicznych

karta nr: UMB234

Chcesz przedłożyć projekt robót geologicznych lub dodatek do projektu robót geologicznych dla celów hydrogeologicznych / geologiczno – inżynierskich / udokumentowania złoża kopaliny pospolitej / dla innych celów, z wyłączeniem wykorzystania ciepła ziemi albo wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę na obszarach górniczych utworzonych w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych - do zatwierdzenia? Tutaj wyjaśniamy jak uzyskać taka decyzję.

Wniosek można złożyć:

 1. Drogą pocztową na adres: Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz
 2. Osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, poprzez stacjonarną skrzynkę podawczą zlokalizowaną przy:
 • ul. Jezuickiej 1 - w portierni na parterze,
 • ul. Grudziądzkiej 9-15 - na parterze w budynku A.

 3. Osobiście w sekretariacie Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska ul. Grudziądzka 9-15 - budynek C, piętro II, pok. 206.

Wniosek o zatwierdzenie zatwierdzenie projektu robót geologicznych lub dodatku do projektu robót geologicznych składa podmiot, który sfinansował wykonanie tego projektu, osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.

 

 

We wniosku musisz zamieścić informację o prawach jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.

Do wniosku o zatwierdzenie projektu (lub dodatku do projektu) robót geologicznych, który znajdziesz TUTAJ należy dołączyć:

 

1. Informacje o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.

2. Dwa egzemplarze projektu robót geologicznych wykonane przez uprawnionego geologa.

3. Nie starszy niż 3 miesiące wypis z ewidencji gruntów i budynków.

4. Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, w przypadku gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby.

5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych oraz za pełnomocnictwo.

Złożyć wymagane dokumenty:

 1. Drogą pocztową na adres: Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz.
 2. Osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy poprzez stacjonarną skrzynkę podawczą.
 3. W sekretariacie Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska ul. Grudziądzka 9-15 - budynek C, piętro II, pok. 206.

W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu zgłoszenia, zadzwoń pod numer telefonu (52) 5858 050.

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji zatwierdzającej  projekt robót geologicznych lub dodatek do projektu robót geologicznych wynosi 10 zł i wymagalna jest z chwilą złożenia wniosku.
 2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł.
 3. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy:                                                                                                                                                                                                                     Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.
 4. Zwalnia się od opłaty skarbowej:
 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Opłaty skarbowej możesz dokonać przelewem lub dokonać zapłaty w jednym punktów:

 • w bezprowizyjnym wpłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (np. w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na parterze przy portierni),
 • w punkcie  pobierania  opłat  skarbowych  (Biuro Ubezpieczeniowe, ul. Grudziądzka 16).

Sprawę załatwisz w ciągu miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Referat Pozwoleń i Ochrony Ziemi w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15 , bud. C, pok. 211, tel. (52) 58 58 050.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronom decyzji.

 1. Art. 80 w powiązaniu z art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021r., poz. 1420, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.)

Projekt (dodatek do projektu) robót geologicznych powinien zostać sporządzony przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac geologicznych stwierdzone przez Ministra Środowiska, a określone w art. 50 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze. Do starosty, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące:

 • złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;
 • ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h,
 • badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych;
 • odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h;
 • warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych.

 

Informacja RODO dostępna jest TUTAJ.