Translate:
Budownictwo
i architektura
Strona główna / Budownictwo i architektura / Budownictwo i Architektura

Budownictwo i architektura

Budownictwo i Architektura
Wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

karta nr: UMB199

Jeśli w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi niezbędne jest wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, to inwestor musi uzyskać zgodę jego właściciela. W przypadku jej braku, o prawie wejścia rozstrzyga organ w drodze decyzji.

Złóż wniosek w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo - TUTAJ

(UWAGA! Wygenerowanie wniosku wymaga założenia konta na portalu e-Budownictwo.) 

Wniosek składa inwestor.

Wraz z wnioskiem (PB-14), który znajdziesz TUTAJ konieczne będzie złożenie dokumentów potwierdzających podjęcie próby uzyskania zgody właściciela na wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.

1. Złóż wymagane dokumenty w urzędzie:

A. Elektronicznie (za pośrednictwem portalu e-Budownictwo) - TUTAJ

B. Listownie na adres: Prezydent Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, z dopiskiem Wydział Administracji Budowlanej

C. Osobiście w Kancelarii Wydziału Administracji Budowlanej UM Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, bud. "A", pok.210

D. Osobiście poprzez Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1

E. Cienkie pliki dokumentów o gr. do 1,5 cm, można wrzucać do wystawionej przy portierni urny Wydziału Administracji Budowlanej na ul. Grudziądzkiej 9-15

2. Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do CEIDG.

3. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej. Jeśli nie chcesz przekazać urzędowi oryginału dowodu zapłacenia opłaty skarbowej, to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku urząd na złożonym przez ciebie wniosku dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty. Natomiast tobie zwróci dowód zapłacenia opłaty – będzie na nim adnotacja urzędu o wniesieniu opła

Wniosek składa się przed terminem wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, ale po nieudanej próbie samodzielnego porozumienia z jego właścicielem.

Opłata skarbowa od wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości: 10 zł.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo: 17 zł.

Opłatę skarbową z podaniem imienia i nazwiska oraz numerem sprawy można uiścić: 

1. Na rachunek bankowy o numerze: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat, nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

2. W bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku „A” Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul.  Grudziądzkiej 9-15, na parterze przy portierni

Rozstrzygnięcie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 47 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane).

Wydział Administracji Budowlanej – Referat Architektury ul. Grudziądzka 9 – 15 , II piętro, 85 – 130 Bydgoszcz; tel.: (52) 58 58 848

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Art. 47 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej - załącznik do ustawy "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" - część I kolumna 3 ust. 53 oraz część IV kolumna 3.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Pełną treść klauzuli informacyjnej znajdziesz TUTAJ.

Inne decyzje
Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od każdego stosunku pełnomocnictwa lub prokury
Złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii-od każdego stosunku pełnomocnictwa
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii