logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wniosek o wydanie i ostemplowanie dziennika budowy / rozbiórki / montażu albo ostemplowanie przedłożonego dziennika budowy / rozbiórki / montażu. (WAB.III.)

Podstawa prawna

Art. 45, art. 80 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym.

W przypadku robót budowlanych wymagających ustanowienia kierownika budowy prowadzi się:

1) dziennik budowy;

2) dziennik rozbiórki – w przypadku robót budowlanych polegających wyłącznie na rozbiórce;

3) dziennik montażu – w przypadku robót budowlanych polegających wyłącznie na montażu.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor występuje do właściwego organu w celu:

1) ostemplowania przedłożonego dziennika budowy/rozbiórki/montażu; albo

2) wydania i ostemplowania dziennika budowy/rozbiórki/montażu (wydanie dziennika następuje za opłatą stanowiącą równowartość kosztów jego zakupu przez organ).

Wymagane dokumenty

I. Wniosek o wydanie i ostemplowanie przedłożonego dziennika budowy / rozbiórki / montażu:

1. wniosek o wydanie i ostemplowanie dziennika budowy/rozbiórki/montażu;

2. potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dziennika budowy/rozbiórki/montażu.

II. Wniosek o ostemplowanie przedłożonego dziennika budowy / rozbiórki / montażu:

1. wniosek o ostemplowanie dziennika budowy/rozbiórki/montażu;

2. dziennik budowy/rozbiórki/montażu.

Opłaty

Jednostka odpowiedzialna

 Wydział Administracji Budowlanej – Referat Ewidencji Ruchu Budowlanego ul. Grudziądzka 9 – 15 , II piętro, 85 – 130 Bydgoszcz; tel.: (52) 58 58 424; (52) 58 58 202

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Dodatkowe informacje

brak