logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych osobom prawnym i fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, do których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej w podatku od nieruchomości, podatku od środków tr (WPL-III.0143.5.4.2019)

Podstawa prawna

1.            Art. 207, art. 208, art. 122, art. 155, art. 165a, art. 169 § 4, art. 181, art. 187, art. 189, art. 67a, art. 67b, art. 67c, art. 57, art. 200, art. 220, art. 259, art. 226 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.),

2.            Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 708 ze. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,

3.            Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013),

4.            Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352/9 z 24.12.2013),

5.            Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r., Nr 53, poz. 311 ze zm.),

6.            Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 312 ze zm.),

7.            Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 350 ze zm.),

8.            Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 461 ze zm.),

9.            Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j Dz. U. z 2020r., poz. 1546 ze zm.).

Wymagane dokumenty

Ubiegając się o ulgę podatkową należy złożyć:

1.            wniosek o udzielenie ulgi podatkowej w formie pisemnej dowolnej

Powyższy wniosek musi zawierać:

a.            dane wnioskodawcy: pełną nazwę wnioskodawcy, NIP, wskazane jest także podanie nr telefonu (dla ułatwienia kontaktów), adres zamieszkania, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,

b.            wskazanie organu podatkowego, do którego kierowany jest wniosek (Prezydent Miasta Bydgoszczy),

c.            wskazanie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, zgodnie z art. 67a ustawy – Ordynacja podatkowa (w załączeniu dokumenty potwierdzające argumentację strony),

d.            wskazanie informacji w zakresie pomocy publicznej w przypadku wniosku od przedsiębiorcy tj. rodzaju pomocy publicznej właściwej dla danej sprawy, informacji o wysokości udzielonej pomocy publicznej i innych niezbędnych informacji wymaganych przepisami prawa,

e.            precyzyjnie określony zakres żądania (odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości podatkowej, zaległych odsetek, czy też opłaty prolongacyjnej) z podaniem rodzaju podatku, okresu,

f.             wskazanie terminu płatności w przypadku wniosku o odroczenie podatku lub zaległości podatkowej,

g.            wskazanie ilości, terminu płatności rat w przypadku wniosku o rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę oraz należy podać źródło środków finansowych przeznaczonych na spłatę podatku/zaległości podatkowej,

h.            określenie przyczyny powstania zaległości podatkowych lub niemożności uregulowania w terminie podatku

i.              określenie charakteru i przyczyn trudności w uregulowaniu podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, należy podać - czy trudności finansowe maja charakter stały czy czasowy, czym zostały spowodowane oraz kiedy może nastąpić odzyskanie równowagi finansowej,

j.              podpis wnioskodawcy lub osoby jej reprezentującej (zgodny z KRS), a w przypadku gdy w imieniu podatnika składa wniosek pełnomocnik – podpis pełnomocnika.

2.            dokumenty uzasadniające ważny interes podatnika lub interes publiczny:

a.            osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - przedmiotem oceny jest osobista sytuacja finansowa, majątkowa, bytowa podatników oraz sytuacja prowadzonej przez nich firmy, wobec powyższego należy dostarczyć:

·                     kopie rocznych zeznań podatkowych składanych do Urzędu Skarbowego wnioskodawcy i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym za ostatnie 3 lata,

·                     dokumenty świadczące o sytuacji materialnej, finansowej, bytowej i rodzinnej podatnika oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym ,

·                     oświadczenie o liczbie i wieku wszystkich osób pozostających ze stroną we wspólnym gospodarstwie domowym,

·                     informacje o źródłach pochodzenia i wysokości wszystkich dochodów miesięcznych strony jak również osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (zaświadczenia o wynagrodzeniu netto, zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o zarejestrowaniu i pobieranym zasiłku, kserokopia decyzji przyznającej emeryturę lub rentę, kserokopia umowy najmu, dzierżawy nieruchomości, dotację ze środków unijnych, ),

·                      

·                     wykaz ponoszonych stałych miesięcznych wydatków w związku z utrzymaniem mieszkania (prąd, gaz, woda, czynsz, opał ,TV itp. – ksero rachunków) oraz koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (ksero dokumentów potwierdzających ponoszone wydatki),

·                     informacje o ewentualnym korzystaniu strony jak i domowników z pomocy opieki społecznej lub otrzymywaniu dodatkowych dodatków od gminy (ksero decyzji),

·                     informacje o korzystaniu ze stałej opieki lekarskiej (wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarza specjalisty o konieczności długotrwałego leczenia, orzeczenie komisji lekarskiej stwierdzające inwalidztwo, kopie rachunków za leki),

·                     informacje o ponoszonych dodatkowych wydatkach np. na naukę, z tytułu zaciągniętych kredytów, ubezpieczenia itp. (kopie umów o spłacie zaciągniętych kredytów bankowych, kopie polisy za ubezpieczenie, rachunki za zakup książek, biletów za dojazd itp.)

·                     inne dowody mające wpływ na sytuację uniemożliwiającą podatnikowi wywiązanie się z zobowiązań wobec gminy,

·                     oświadczenie o stanie majątkowym,

·                     oświadczenie zawierające źródła sfinansowania ulgi podatkowej w przypadku spłaty ratalnej i odroczonego terminu płatności zobowiązań podatkowych,

ponadto ubiegając się o pomoc de minimis należy złożyć:

·                     sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzonych zgodnie z  przepisami o rachunkowości, a w przypadku braku obowiązku sporządzania ww. sprawozdań – rozliczenia finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. księga przychodów i rozchodów, decyzje urzędu skarbowego w przypadku rozliczania się w formie karty podatkowej, PIT-36) z wyłączeniem wniosku o umorzenie,

·                     oświadczenie o wysokości uzyskanego przychodu bądź poniesionej straty z prowadzonej działalności gospodarczej wg stanu na dzień złożenia wniosku i w okresie 3 lat poprzedzających jego złożenie,

·                     informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (charakteru prowadzonej działalności – lokalny, międzynarodowy, miejsca prowadzenia działalności, odbiorców usług, wystąpienia powiązań z przedsiębiorcami zagranicznymi, wpływu udzielenia wnioskowanego wsparcia na konkurencję oraz wymianę handlową miedzy państwami członkowskimi UE),

  • oświadczenie w zakresie określenia kategorii ratingu jak i poziomu zabezpieczeń- z wyłączeniem wniosku o umorzenie (pod warunkiem, że ocena ratingowa dokonana została przez agencję ratingową lub bank w oparciu o aktualne dane dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa) w przypadku braku należy przedłożyć oświadczenie o nieposiadaniu oceny kategorii ratingu i poziomu zabezpieczeń przedsiębiorstwa,

·                     wszystkich zaświadczeń o pomocy publicznej w tym pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy otrzymanej w tym okresie, bądź oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

·                     formularza” informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” – według wzoru ustalonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku (Dz. U. z 2010 Nr 53, poz. 311 ze zm.), dotyczącego m.in. wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis,

 

Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń, oświadczeń lub informacji o których mowa wyżej, wnioskowana pomoc nie może być udzielona.

 

b.            osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej przedstawiają następujące dokumenty:

1.                  sprawozdania finansowe składające się z bilansu, rachunków zysku i strat oraz informacji dodatkowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości,

2.                  opinie niezależnego biegłego rewidenta za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości,

3.                  sprawozdania, dokumenty finansowe z prowadzonej działalności gospodarczej według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono niniejszy wniosek,

·                     oświadczenia o wysokości przychodu uzyskanego w bieżącym roku według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono niniejszy wniosek,

·                     oświadczenia o wysokości poniesionej straty w bieżącym roku według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono niniejszy wniosek,

·                     oświadczenia o wysokości opłacanej składki ZUS, podatku do Urzędów Skarbowych albo oświadczenia o stanie zaległości w należnościach,

·                     oświadczenia o innych zobowiązaniach podatnika (kredyty bankowe, pożyczki, zobowiazania długoterminowe i zaległe),

·                     oświadczenia lub informacje o stanie zatrudnienia,

·                     oświadczenia o przyczynie powstania zaległości podatkowej, oraz należy podać źródło środków finansowych przeznaczonych na spłatę zaległości podatkowej,

·                     określenia charakteru i przyczyn trudności w uregulowaniu zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, należy podać - czy trudności finansowe maja charakter stały czy czasowy, czym zostały spowodowane oraz kiedy może nastąpić odzyskanie równowagi finansowej,

·                     oświadczenia o innych okolicznościach faktycznych (zdarzeniach losowych) wpływających na sytuację podatnika, powodujące utratę zdolności do uregulowania ww. rat wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczność,

·                     inne dowody mające wpływ na sytuację uniemożliwiającą podatnikowi wywiązanie się ze zobowiązań wobec budżetu gminy,

·                     oświadczenie zawierające źródła sfinansowania ulgi podatkowej w przypadku spłaty ratalnej i odroczonego terminu płatności zobowiązań podatkowych,

ponadto ubiegając się o pomoc de minimis należy złożyć:

·                     informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (charakteru prowadzonej działalności – lokalny, międzynarodowy, miejsca prowadzenia działalności, odbiorców usług, wystąpienia powiązań z przedsiębiorcami zagranicznymi, wpływu udzielenia wnioskowanego wsparcia na konkurencję oraz wymianę handlową miedzy państwami członkowskimi UE),

  • oświadczenie w zakresie określenia kategorii ratingu jak i poziomu zabezpieczeń- z wyłączeniem umorzenia (pod warunkiem, że ocena ratingowa dokonana została przez agencję ratingową lub bank w oparciu o aktualne dane dotyczące sytuacji ekonomiczno-

 

finansowej przedsiębiorstwa) w przypadku braku należy przedłożyć oświadczenie o nieposiadaniu oceny kategorii ratingu i poziomu zabezpieczeń przedsiębiorstwa,

 

·                     wszystkich zaświadczeń o pomocy publicznej w tym pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy otrzymanej, w tym okresie, bądź oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

·                     formularza” informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” – według wzoru ustalonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku (Dz. U. z 2010r., Nr 53, poz. 311 ze zm.), dotyczącego m.in. wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis,

·                     oświadczenie dotyczącego powiązań przedsiębiorców w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis,

  • oświadczenie dotyczące łączenia, przejęcia lub powstania wnioskodawcy w wyniku podziału, w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis (w załączeniu do niniejszego postanowienia),

 

Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń, oświadczeń lub informacji o których mowa wyżej, wnioskowana pomoc nie może być udzielona.

 

W przypadku składania przez przedsiębiorcę wniosku o udzielenie ulgi stanowiącej pomoc publiczną (inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) należy dostarczyć:

·                     wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wg załączników 1 lub 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U z 2010r., Nr 53, poz. 312 ze zm.),

  • sprawozdania finansowe składające się z bilansu, rachunków zysku i strat oraz informacji dodatkowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości,

·                     inne – wynikające z rozporządzeń wykonawczych dotyczących wybranego rodzaju pomocy publicznej.

 

Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń, oświadczeń lub informacji o których mowa wyżej, wnioskowana pomoc nie może być udzielona.

 

3.            pełnomocnictwo/prokura do reprezentowania wnioskodawcy w przypadku działania przez przedstawiciela,

4.            inne dokumenty na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej w wysokości 17,00zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa lub prokury należy dołączyć do dokumentu stwierdzającego udzielnie pełnomocnictwa lub prokury.

Opłatę za pełnomocnictwo można dokonywać w formie gotówkowej bez dodatkowych opłat w Banku Pekao S.A. lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszcz Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

Termin

Organ podatkowy dąży do załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty wpływu wniosku do organu podatkowego. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia stronę, podając przyczynę niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 139-140 ustawy Ordynacja podatkowa).

Przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie zgodnie z art. 200 ustawy Ordynacja podatkowa siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

 

Organ podatkowy może odstąpić od ww. zasady, gdy decyzja w całości uwzględnia żądanie strony.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Referat Kontroli i Orzecznictwa

ul. Jezuicka 8 - 10 pok.1, 2

 

Dodatkowe informacje w zakresie ulg podatkowych można uzyskać pod numerami telefonu (52) 58-58-255 , 58-58-317

Dodatkowe informacje w zakresie pomocy de minimis można uzyskać pod numerem telefonu (52) 58-58-257

Tryb odwoławczy

Od decyzji podatnikowi służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Od postanowień o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego oraz pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Odwołania, zażalenia składa się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, adres: Prezydent Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz.

Dodatkowe informacje

1.            Wszczęcie postępowania podatkowego następuje w dacie złożenia wniosku przez podatnika ubiegającego się o ulgę uznaniową.

2.            Złożenie wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych nie wstrzymuje egzekucji w zakresie egzekwowania należności będącej przedmiotem wniosku. Dotyczy to przypadku, w którym postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte przed złożeniem do urzędu wniosku o ulgę w spłacie, jak i po jego złożeniu, ale jeszcze przed wydaniem pozytywnej decyzji. Postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu dopiero w sytuacji, kiedy organ podatkowy wyda decyzję o udzieleniu wnioskowanej ulgi w spłacie, co wynika z art. 56 § 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.

3.            Organ podatkowy może udzielić pomocy w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

4.            Organ podatkowy przed wydaniem decyzji:

·                     bada kompletność wniosku pod względem formalnym i ewentualnie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku,

·                     przeprowadza postępowanie dowodowo-wyjaśniające (wzywa do złożenia niezbędnych w sprawie dowodów, dokumentów, informacji, oświadczeń oraz wyjaśnień, zbiera inne dane, w tym także będące w posiadaniu organu podatkowego),

·                     bada zgodność wnioskowanej ulgi z zasadami udzielania pomocy publicznej,

·                     ocenia zebrany materiał dowodowy,

·                     wyznacza wnioskodawcy – w formie pisemnego postanowienia – 7-dniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie materiału dowodowego.

5.            W razie niedotrzymania terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji (art. 259 § 1 pkt. 1 i 2 Ordynacji podatkowej):

a.                  o odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę – w całości,

b.                  o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej - w części dotyczącej raty niezapłaconej,

6.            Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty powoduje zgodnie z dyspozycją art. 57 Ordynacji podatkowe naliczenie opłaty prolongacyjnej,

7.            Wartość ekwiwalentu dotacji brutto (EDB) oblicza się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 461)  na podstawie odpowiednich wzorów.

8.            Organ indywidualnie ustala wartość stopy referencyjnej przez zsumowanie stopy bazowej i odpowiedniej marży wyrażonej w punktach bazowych, uwzględniając kondycję ekonomiczno- finansową przedsiębiorcy oraz ryzyko niewywiązywania się przedsiębiorcy                         z zaciągniętych zobowiązań z załączeniem

9.            wartość EDB przelicza się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień wydania decyzji (udzielenia pomocy),

10.         Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f  i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (j.t Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) organ podatkowy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Podanie do publicznej wiadomości wykazu, o którym ww. mowa nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.

 

UWAGA!

Od 1 stycznia 2016 r., w przypadku działania w imieniu podatnika osób upoważnionych, należy bezwzględnie stosować nowe wzory pełnomocnictw, określone przez ministra finansów. pełnomocnictwo szczególne, zgodnie z ordynacją podatkową, upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Niniejsze wzory można pobrać ze strony BIP tutejszego Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych  z zakładki KOMUNIKATY.