logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydanie dowodu osobistego (WSO-III.0143.19.12.2019)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 60).


Rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania
w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 224).


 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Wniosek składa osobiście osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem:
• osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
• osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającą pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;
• osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;
• osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

 

2. Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze złożenia w siedzibie dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza albo w drodze podpisania przez wnioskodawcę w siedzibie organu gminy formularza, który został wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych zawartych w rejestrze PESEL.

3. Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym jest wnoszony do organu dowolnej gminy.


4. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
 

Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 X 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów określonych w zakresie wizerunku, a także fotografia dziecka do 5 roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego ustala się na podstawie przedłożonego przez wnioskodawcę dotychczasowego dowodu osobistego lub ważnego paszportu tej osoby, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie, na podstawie dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Jeżeli osoba nie posiada żadnego z wyżej wymienionych dokumentów, organ gminy tożsamość może potwierdzić na podstawie innych dokumentów zawierających fotografię.

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć;
• co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu tożsamości;
• niezwłocznie w przypadku zmiany danych osobowych (np. nazwiska), utraty, uszkodzenia dowodu osobistego

Opłaty

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie. 

Termin

- 30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Dowodów Osobistych

 Przyjmowanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i wprowadzanie danych osobowych do systemu Rejestracji Dowodów Osobistych
ul. Przyrzecze 7-13 (parter)
85-102 Bydgoszcz
tel.: 52 58-58-885, 225, 651

Wydawanie dowodów osobistych
ul. Przyrzecze 7-13 (parter)
85-102 Bydgoszcz
tel.: 52 58-58-650

 

Filie Referatu


Przyjmowanie wniosku o wydanie dowodu osobistego, wprowadzanie danych osobowych do systemu Rejestracji Dowodów Osobistych, wydawanie dowodów osobistych

 

Fordon

ul. Ppor. Emilii Gierczak 6 (parter)
85-791 Bydgoszcz
tel.: 52 58-58-733, 734.

 

Wyżyny

ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 18 (parter)
85-858 Bydgoszcz
tel.: 52 58-58-956

 

Przyjmowanie wniosku o wydanie

dowodu osobistego i wprowadzanie danych

osobowych do systemu Rejestracji

Dowodów Osobistych

 

Zielone Arkady Bydgoszcz

Punkt Obsługi Mieszkańców

ul.Wojska Polskiego 1

85-171 Bydgoszcz

tel. (52) 5859465

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał dowód osobisty.    

Dodatkowe informacje

Odbiór dowodu osobistego:
1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
2. Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic, który wnioskował o wydanie dowodu osobistego albo opiekun prawny.
3. Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic który wnioskował o wydanie dowodu osobistego albo kurator.
4. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, nie dotyczy osób małoletnich, które były obecne przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyły 5 roku życia.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.         Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.         Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

 

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest:

Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta Bydgoszczy.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresemwww.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem – Wójtem/Burmistrzem/Prezydentem Miasta Bydgoszczy można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez emailiod@mswia.gov.pllub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Administrator – Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta  Bydgoszczy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzeziod@um.bydgoszcz.pl

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

· wydania Pani/Panu dowodu osobistego.

· unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:

- zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,

- zmiany danych zawartych w dowodzie,

- upływu terminu ważności dowodu,

- utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.

· uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH

 

W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

- organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

- ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.