logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości (WMG-I.0143.2.12.2018)

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125)

Wymagane dokumenty

 

-

Opłaty

Zgodnie z częścią II pkt.21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) zaświadczenie podlega opłacie w wysokości 17 zł i zapłata w/w kwoty winna nastąpić na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy:

Bank PKO S.A., numer konta 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć do wniosku dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.

 

Termin

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy,

ul. Grudziądzka 9-15,pok. nr 2 , tel. 52 58 58 413

 

Tryb odwoławczy

Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego

Dodatkowe informacje

-