Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
Profesjonalna rejestracja pojazdu - jazda testowa i jednostka badawcza producenta

karta nr: UMB220

Zajmujesz się dystrybucją lub badaniem pojazdów? Chcesz skorzystać z profesjonalnej rejestracji pojazdu? Tutaj wyjaśniamy, jak to zrobić.

Profesjonalna rejestracja pojazdów (forma czasowej rejestracji), która umożliwia wykonywanie jazd testowych przez producentów, dystrybutorów, jednostki uprawnione i badawcze, bez konieczności rejestracji każdego pojazdu.

 • Przedsiębiorca posiadający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę za granicą - oddział, zajmujący się produkcją, dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu) lub badaniem pojazdów niezarejestrowanych wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą;
 • Służba techniczna albo jednostka badawcza producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzająca badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części.

Wniosek dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTF,  RODO.

Wniosek o wydanie dodatkowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych dostępny TUTAJ PDF,TUTAJ RTF.

Druk dotyczący zwrotu profesjonalnych dowodów rejestracyjnych dostępny TUTAJ PDF,TUTAJ RTF.

 • Oświadczenie, że podmiot uprawniony jest wpisany do CEIDG albo kopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców w KRS albo oświadczenie o wpisie do tego rejestru albo pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie uprawnionym wpisanym do KRS - w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę albo oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zajmującego się produkcją, dystrybucją lub badaniem pojazdów;
 • Kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia podmiotu do przeprowadzania odpowiednich badań pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części - w przypadku służby technicznej albo jednostek badawczych producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzających badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części;
 • Oświadczenie przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną, albo członków władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej (druk dostępny TUTAJ PDF):

  • O niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • O tym, że każdy z pojazdów, którymi będą wykonywane jazdy testowe, będzie spełniał warunki określone w art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym, odpowiednie dla pojazdu, którym będą wykonywane te jazdy,
  • Z tym, że będzie używał w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego tylko pojazdy niezarejestrowane wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, dla których posiada udokumentowane prawo do dysponowania nimi, oraz wyłącznie w celu wykonywania jazd testowych,
  • Blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych będą wypełniane wyłącznie przez podmiot uprawniony albo osoby zatrudnione przez ten podmiot.
 • Kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz opłaty ewidencyjnej za blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i zalegalizowane profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne.

W celu załatwienia sprawy należy stawić się osobiście lub przez pełnomocnika. Dokładne informacje można sprawdzić TUTAJ.

Opłata za daną czynność i opłata skarbowa określona jest w oddzielnej karcie usługi dostępnej TUTAJ.

Sprawę prowadzimy bez zbędnej zwłoki. 

Referat Rejestracji Pojazdów w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pokój nr 103 (tel. 58-58-182, 58-58-924).

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - TUTAJ.

Profesjonalny dowód rejestracyjny – dokument potwierdzający prawo do wykonywania jazd testowych przez okres:

 • 30 dni od dnia wypełnienia przez podmiot uprawniony – producenta/dystrybutora
 • 6 miesięcy od dnia wypełnienia przez jednostkę uprawnioną lub jednostkę badawczą

Decyzja o profesjonalnej rejestracji ważna 1 rok od jej wydania

Kolejna decyzja o profesjonalnej rejestracji na szczególnych warunkach określonych w ustawie:

 • Nie później niż 60 dni przed upływem ważności decyzji dotychczasowej:
  • wydaje się (na 1 rok) decyzję obowiązującą od dnia następującego po ostatnim dniu terminu ważności decyzji poprzedniej
  • ujmuje niewykorzystane blankiety i dotychczasowe tablice nieodpłatnie (na wniosek) w kolejnej decyzji – podmiot nie musi ich zwracać
 • W ciągu 30 dni od wygaśnięcia lub uchylenia decyzji - wydaje się na 1 rok nową decyzję i ujmuje niewykorzystane blankiety i dotychczasowe tablice nieodpłatnie (na wniosek)

Uchyla się decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów w przypadkach:

 • zaprzestanie określonej działalności przez przedsiębiorcę lub służbę techniczną albo jednostkę badawczą producenta pojazdów,
 • ujawnienie prawomocnego skazania podmiotu uprawnionego po dniu wydania decyzji,
 • podmiot uprawniony popełnił wykroczenia związane z profesjonalną rejestracją pojazdów, na przykład wykonywał jazdę testową bez wypełnionego blankietu,
 • podmiot uprawniony używał w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego pojazdy, dla których nie posiadał udokumentowanego prawa do dysponowania nimi,
 • podmiot uprawniony złożył niezgodne z prawdą oświadczenie (dotyczy niekaralności),
 • podmiot uprawniony złożył niezgodne z prawdą oświadczenie o utracie lub zniszczeniu blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych,
 • podmiot uprawniony złożył staroście wniosek o wydanie dodatkowych albo nowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych w okresie ważności decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, a nie zwrócił profesjonalnych dowodów rejestracyjnych albo nie złożył oświadczenia o ich utracie lub zniszczeniu,
 • podmiot uprawniony przekazał blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, profesjonalny dowód rejestracyjny lub profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne innemu podmiotowi,
 • podmiot uprawniony nie dopełnił obowiązku prowadzenia wykazu pojazdów.

Ponowny wniosek podmiotu w wydanie decyzji po uchyleniu – po 2 latach (nie dotyczy zaprzestania działalności).

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury