Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
Nadanie i umieszczenie cechy identyfikacyjnej na nadwoziu, podwoziu (ramie) lub wykonaniu zastępczej tabliczki znamionowej

karta nr: UMB170

Skorodował w Twoim pojeździe numer nadwozia albo numer VIN? Odzyskałeś pojazd po kradzieży z przerobionymi numerami nadwozia? Kupiłeś pojazd i okazał się kradziony z zmienionymi cechami identyfikacyjnymi? Zaginęła Tobie tabliczka znamionowa? Zamierzasz dalej jeździć swoim samochodem? Nie wiesz jak to zrobić? Nie wiesz, jakie są wymagane dokumenty i opłaty? Tutaj wyjaśniamy, jak przebrnąć przez wymagania określone w przepisach prawa.

Właściciel pojazdu lub jego pełnomocnik. Druk pełnomocnictwa dostępny TUTAJ

Aby uzyskać decyzję zezwalającą na uzyskanie nowej cechy identyfikacyjnej lub montaż zastępczej tabliczki znamionowej należy wypełnić  następujące dokumenty:

1. Wniosek o wydanie decyzji na nadanie i umieszczenie cechy identyfikacyjnej na nadwoziu, podwoziu lub ramie pojazdu lub na wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej – dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTFRODO

2. Załączniki dostarczane przez wnioskodawcę - właściwe dokumenty potwierdzające stan faktyczny: 

A. „POJAZD MARKI SAM” - oświadczenie właściciela pojazdu, że rama pojazdu jest konstrukcji własnej, natomiast pozostałe zespoły i części pojazdu stanowią jego własność, następnie należy uzyskać dopuszczenie  jednostkowe pojazdu, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pk3 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym

B. „WYMIANA W POJEŹDZIE PODWOZIA LUB RAMY” - dowód własności podwozia lub ramy

C. „ODZYSKANIE POJAZDU PO KRADZIEŻY” - dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu po kradzieży

D. „NABYCIE POJAZDU W DRODZE LICYTACJI PUBLICZNEJ LUB OD SKARBU PAŃSTWA” – dokumenty potwierdzające nabycie pojazdu

E. „SĄDOWE PRAWO WŁASNOŚCI” – dla pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, prawomocne orzeczenie Sądu, w którym zostało ustalone prawo własności

F. „KOROZJA LUB ZNISZCZENIE” – dla pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego lub naprawy – oryginał pisemnej opinii rzeczoznawcy samochodowego, która wskazuje pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednoznacznie wyklucza ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub zafałszowania

G. „POJAZD ZABYTKOWY” – w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona – pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego.

Ponadto wnioskodawca załącza:

1. Kserokopię dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd jest zarejestrowany

2. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, jeżeli jest wymagane

Pracownicy Wydziału mogą dodatkowo zażądać okazania np. dowodu osobistego oraz oryginały wymaganych załączników lub innego dokumentu potwierdzającego dane zawarte we wniosku oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Dokumenty należy dostarczyć:  pokój nr  108, tel. 52 58-58-143 ul. Grudziądzka 9-15, budynek A I piętro. W celu umówienia się na złożenie dokumentów możesz sprawdzać komunikaty BIP WUK TUTAJ

Niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia z negatywnym wynikiem badania technicznego pojazdu lub bez zbędnej zwłoki z chwilą zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność uzyskania decyzji administracyjnej.  

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi „Opłaty” TUTAJ.

Sprawę prowadzimy przez maksymalnie 30 dni. Zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia postępowania administracyjnego. 

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych, Referat Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, I piętro, pokój nr 108a, tel. 52 58-58-195.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji. W odwołaniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - TUTAJ.

Decyzję wydaje organ właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania ( siedzibę ) lub czasowego zamieszkania właściciela.

Na wniosku o nadanie cechy identyfikacyjnej należy wskazać wybraną przez siebie bydgoską Stację Kontroli Pojazdów posiadającą uprawnienie do umieszczania w pojeździe cech identyfikacyjnych oraz wykonywania tabliczki znamionowej zastępczej (wyróżnik „h”).

Po otrzymaniu w Stacji Kontroli Pojazdów zaświadczenia potwierdzającego nabicie nowej cechy identyfikacyjnej należy udać się do Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy w celu dokonania zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu, którego markę określa się jako "SAM", właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację m.in. dopuszczenie jednostkowe pojazdu wydane przez ministra właściwego do spraw transportu. Badanie potwierdzające spełnianie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych wykonuje jednostka wyznaczona przez wspomnianego ministra. (Podstawa prawna: art. 70y ust. 1 pk 2 cyt. ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz § 2 ust. 10 pkt 4  rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów).

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cechy identyfikacyjnej na nadwoziu, podwoziu (ramie) lub wykonaniu zastępczej tabliczki znamionowej