Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
Wydanie zaświadczenia

karta nr: UMB218

Potrzebujesz zaświadczenie potwierdzające, wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami albo prowadziłeś działalność przewozu osób taksówką? Nie wiesz jakie są wymagane dokumenty i opłaty? Tutaj wyjaśniamy, jak uregulować kwestie administracyjne i uzyskać potrzebne zaświadczenie.

Wniosek można złożyć poprzez obywatel.gov.pl. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego. W serwisie obywatel.gov.pl - sprawy ogólne - pismo ogólne do podmiotu publicznego - wybierz Urząd Miasta Bydgoszczy - rodzaj pisma: zaświadczenie TUTAJ

Ten kto ma interes prawny. Mieszkaniec Bydgoszczy, który jest właścicielem pojazdu lub jego pełnomocnik. Druk pełnomocnictwa dostępny TUTAJ.

Wniosek dostępny TUTAJ PDF  TUTAJ RTF, RODO. Na wniosku proszę uwzględnić informację i cel, których zaświadczenie ma dotyczyć, np.:

 • Okres prowadzenia działalności taksówką,
 • Numer zezwolenia/licencji wraz z aktualną sytuacją finansową zgodną z wykazem pojazdów,
 • Uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • Inne pomocne informacje.

Pracownicy Wydziału zażądają okazania np. dowodu osobistego, paszportu albo karty pobytu, jeśli jesteś cudzoziemcem lub innego dokumentu potwierdzającego dane zawarte we wniosku oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień.

W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu formularzy lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod jeden ze wskazanych numerów telefonu: 

 • Nadzór Komunikacyjny: pokój 105 (tel. 52 58 58 818 ) pokój nr 106, (tel. 52 58-58-610);
 • Rejestracja Pojazdów: pokój nr 108 A  (tel. 52 58-58-195);
 • Prawa Jazdy: pokój nr 113,  (tel. 52 58-58-198).

Z chwilą zaistnienia interesu prawnego uzyskania zaświadczenia. 

Opłata za daną czynność i opłata skarbowa określona jest w oddzielnej karcie usługi dostępnej TUTAJ.

Sprawę prowadzimy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni. Organ, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.  

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych, Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, I piętro:

 • Referat Nadzoru Komunikacyjnego pokój: nr 106, tel. 52 58-58-610, nr 105, tel. 52 58 58 818, nr 101 tel. 52 58 58 607;
 • Referat Rejestracji Pojazdów pokój nr 108A, tel. 52 58-58-195;
 • Referat Praw Jazdy pokój nr 113, tel. 52 58-58-198.

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia. 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego TUTAJ.

Wydaje się zaświadczenia:

 • potwierdzające rejestrację pojazdu,
 • potwierdzające posiadanie uprawnień  – transport taksówką, transport drogowy,
 • potwierdzające sytuację finansową w transporcie drogowym,
 • potwierdzające posiadanie uprawnienia diagnosty, instruktora lub wykładowcy nauki jazdy,
 • o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia
Opłaty skarbowa za wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii oraz uwierzytelnienie dokumentu - od każdej strony
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
Opłaty skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa