Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
pdf
Tablice rejestracyjne: wydanie, zmiana, wtórnik, tablica na bagażnik

karta nr: UMB210

Zagubiłeś tablicę rejestracyjną? Kupiłeś bagażnik na rowery i potrzebujesz dodatkowej tablicy? Chcesz zmienić tablice rejestracyjne? Nie wiesz jak to zrobić? Tutaj wyjaśniamy, jak to zrobić.

Właściciel pojazdu lub pełnomocnik. Druk pełnomocnictwa dostępny TUTAJ.

Wniosek dostępny TUTAJ PDF  TUTAJ RTF, RODO.

 1. Wymiana tablic rejestracyjnych:

 Kradzież tablic (tablicy):

 • dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • zaświadczenie z policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic / tablicy rejestracyjnych.

Utrata tablic (tablicy) rejestracyjnych:

 • dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • oświadczenie o utracie tablic (tablicy) rejestracyjnych TUTAJ PDF  TUTAJ RTF,
 • tablica rejestracyjna (w przypadku zgubienia 1 szt.).

Zniszczenie tablic (tablicy) rejestracyjnych:

 • dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym,    
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablica / tablice / rejestracyjne.

 2. Wydanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych o tym samym numerze rejestracyjnym (dotyczy tylko tablic rejestracyjnych „ białych”):

 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • oświadczenie  o utracie tablic (tablicy) rejestracyjnych TUTAJ PDF  TUTAJ RTF
 • tablica / tablice/ rejestracyjne (w przypadku zniszczenia)

3. Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej (bagażnik), o tym samym numerze, co numer rejestracyjny pojazdu:

 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana.

 4. Wydanie wtórnika dodatkowej tablicy rejestracyjnej (bagażnik), o tym samym numerze, co numer rejestracyjny pojazdu:

 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • oświadczenie o utracie dodatkowej tablicy rejestracyjnej TUTAJ PDF  TUTAJ RTF.

 Pracownicy Wydziału dodatkowo zażądają okazania oryginału:

 • dokumentu tożsamości właściciela
  • dowód osobisty,
  • w przypadku cudzoziemca – jeden z poniższych dokumentów:
   • wiza Schengen lub wiza krajowa,
   • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
   • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
   • karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
   • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
   • karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
   • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się,  zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadaniem statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,
 • umowa spółki cywilnej,
 • odpis z KRS lub CEIDG,
 • polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia.

W celu załatwienia sprawy należy stawić się osobiście lub przez pełnomocnika. Przed przyjściem można umówić się telefonicznie na wizytę lub zarezerwować wizytę przez Internet. Dokładne informacje można sprawdzić TUTAJ.

Opłata za daną czynność i opłata skarbowa określona jest w oddzielnej karcie usługi dostępnej TUTAJ.

Sprawę prowadzimy bez zbędnej zwłoki. 

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych, Referat Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Bydgoszczy:

ul. Grudziądzka 9-15:

 • Pokój 103 (tel. 52 58-58-924, 58-58-182) – wtórnik tablic rejestracyjnych;
 • Hala Rejestracji Pojazdów nr 1 I piętro budynek A2:
  (tel. 52 58-58-606, 58-58-480, 58-58-315, 58-58-614, 58-58-194, 58-58-408, fax. 58-58-602);
 • Hala rejestracyjna nr 2, I piętro budynek A2 :
  ( tel. 52 58-58-932, 58-58-933, 58-58-934, 58-58-935, fax. 58-58-936).

Punkt osiedlowy Filia ul. E. Gierczak 6 parter: (tel. 52 58-58-732, fax. 58-58-738).

Punkt Obsługi Mieszkańców Galeria Handlowa „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1, poziom +1: (tel. 52 58-59-464).

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - TUTAJ.

Rejestracji pojazdu dokonuje organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela.

 

Na okres konieczny do wykonania tablicy rejestracyjnej (wtórnika), ale nie dłuższy niż 30 dni, wydaje się na wniosek właściciela pojazdu pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tymczasowe tablice /tablicę/ rejestracyjne.