Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
Wyrejestrowanie pojazdu

karta nr: UMB213

Oddałeś pojazd do demontażu? Skradziono Ci pojazd lub chcesz go wywieźć z kraju? Tutaj wyjaśnimy, jak go wyrejestrować.

Właściciel pojazdu lub jego pełnomocnik. Druk pełnomocnictwa dostępny TUTAJ.

Wniosek dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTF, RODO.

Wniosek dla m.in. pojazdu członka obcych sił zbrojnych TUTAJ PDFTUTAJ RTF.

Wniosek dla prywatnego pojazdu członka Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych TUTAJ PDFTUTAJ RTF.

1. Demontaż

 • Dowód rejestracyjny,
 • Zaświadczenie o demontażu pojazdu albo równoważny dokument wydany w innym państwie członkowskim,
 • Tablice (tablicę) rejestracyjne (patrz: „Dodatkowe informacje”).

 2. Kradzież pojazdu

 • Dowód rejestracyjny,
 • Oświadczenie na temat okoliczności kradzieży pojazdu TUTAJ PDFTUTAJ RTF.

 3. Wywóz pojazdu z kraju

 • Dowód rejestracyjny,
 • Kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą lub dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę
 • Oświadczenie o zbyciu pojazdu za zagranicę TUTAJ PDFTUTAJ RTF.

4. Zniszczenie (kasacja) pojazdu za granicą

 • Dowód rejestracyjny,
 • Dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego (patrz: „Dodatkowe informacje”),
 • Tablice rejestracyjne.

 5. Trwała i zupełna utrata pojazdu (bez zmiany w zakresie prawa własności)

 • Dowód rejestracyjny,
 • Dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu,
 • Tablice rejestracyjne,
 • Opłatę na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach (nie dotyczy pojazdów Policji i jednostek ochrony przeciwpożarowej).

 6. Wycofanie pojazdu z obrotu 

 • Dowód rejestracyjny,
 • Dokument potwierdzający wycofanie pojazdu z obrotu albo dokument potwierdzający odkupienie pojazdu wycofanego z obrotu, albo kopię decyzji administracyjnej poświadczonej przez organ ją wydający.

Pracownicy Wydziału dodatkowo zażądają okazania oryginału:

 • dokumentu tożsamości właściciela (dowodu osobistego lub paszportu),
 • umowy spółki cywilnej,
 • odpisu z KRS lub CEIDG,
 • polisy OC lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia.

Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji za wyjątkiem pojazdu:

 • Odzyskanego po kradzieży,
 • Zabytkowego,
 • Unikatowego lub mającego szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji,
 • Ciągnika rolniczego,
 • Przyczepy rolniczej,
 • Wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą.

W celu załatwienia sprawy należy stawić się osobiście lub przez pełnomocnika. Przed przyjściem można zarezerwować wizytę przez Internet. Dokładne informacje można sprawdzić TUTAJ.

Opłata za daną czynność i opłata skarbowa określona jest w oddzielnej karcie usługi dostępnej TUTAJ. Opłatę na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku można dokonać kartą płatniczą, za pośrednictwem operatora pocztowego, w opłatomacie lub przelewem, po ustaleniu kwoty na stanowisku obsługi.

Sprawę prowadzimy bez zbędnej zwłoki. 

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych, Referat Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Bydgoszczy:

ul. Grudziądzka 9-15:

 • Hala Rejestracji Pojazdów nr 1 I piętro budynek A2:
  (tel. 52 58-58-606, 58-58-480, 58-58-315, 58-58-614, 58-58-194, 58-58-408, fax. 58-58-602);
 • Hala rejestracyjna nr 2, I piętro budynek A2 :
 • ( tel. 52 58-58-932, 58-58-933, 58-58-934, 58-58-935, fax. 58-58-936).

Punkt osiedlowy Filia ul. E. Gierczak 6 parter: (tel. 52 58-58-732, fax. 58-58-738).

Punkt Obsługi Mieszkańców Galeria Handlowa „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1, poziom +1: (tel. 52 58-59-464).

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

Wyrejestrowania pojazdu dokonuje organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji.

 

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie TUTAJ PDF  TUTAJ RTF

 

Tłumaczenia - w przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym do wniosku załącza się tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego  lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

 Tłumaczenie nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że Prezydent Miasta Bydgoszczy może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów oraz nie dotyczy świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

Zwalnia się z obowiązku tłumaczenia zaświadczenia potwierdzającego demontaż w innym państwie członkowskim, w sytuacji gdy organ posiada analogiczne tłumaczenie dokumentów tego państwa.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - TUTAJ.

Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej dotyczącej wyrejestrowania pojazdu
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii oraz uwierzytelnienie dokumentu - od każdej strony
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury