Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz ponowne jego wprowadzenie

karta nr: UMB219

Masz zamiar wycofać czasowo pojazd z ruchu? Chcesz przedłużyć okres jego wycofania? Tutaj wyjaśniamy, jak to zrobić.

Właściciel pojazdu lub jego pełnomocnik. Druk pełnomocnictwa dostępny TUTAJ.

 • Samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
 • Ciągniki samochodowe,
 • Pojazdy specjalne,
 • Autobusy,
 • Samochód osobowy, wyłącznie jeżeli wymaga wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji (po wypadku, bądź stwierdzone podczas badania technicznego pojazdu) lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej.

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

W przypadku samochodu osobowego okres ten wynosi od 3 do 12 miesięcy bez możliwości jego przedłużenia. Ponowne wycofanie czasowe z ruchu samochodu osobowego jest możliwe nie wcześniej niż po upływie 3 lat.

Wniosek dostępny TUTAJ PDF,TUTAJ RTF, RODO.

 1. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu:

 • Dowód rejestracyjny,
 • Tablice rejestracyjne,
 • Oświadczenie, że samochód osobowy wymaga wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji (po wypadku, bądź stwierdzone podczas badania technicznego pojazdu) lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej.

 2. Przedłużenie czasowego wycofania pojazdu z ruchu:

 • Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

 3. Wprowadzenie do ruchu pojazdu czasowo wycofanego:

 • Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
 • Zaświadczenie o przeprowadzonym okresowym badaniu technicznym, jeżeli upłynął jego termin,
 • Zaświadczenie o wykonaniu dodatkowego badania technicznego pojazdu (dotyczy samochodu osobowego)

Pracownicy Wydziału dodatkowo zażądają okazania oryginału:

 • dokumentu tożsamości właściciela (dowodu osobistego lub paszportu),
 • umowy spółki cywilnej,
 • odpisu z KRS lub CEIDG,
 • polisy OC lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia.

Właściciel pojazdu jest obowiązany do zapewnienia wycofanemu pojazdowi z ruchu odpowiedniego postoju poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu jak i zabezpieczenia przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachowania innych środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku.

W celu załatwienia sprawy należy stawić się osobiście lub przez pełnomocnika. Przed przyjściem można zarezerwować wizytę przez Internet. Dokładne informacje można sprawdzić TUTAJ.

Opłata za daną czynność i opłata skarbowa określona jest w oddzielnej karcie usługi dostępnej TUTAJ.

Sprawę prowadzimy bez zbędnej zwłoki. 

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych, Referat Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Bydgoszczy:

ul. Grudziądzka 9-15 - bezpośrednia obsługa po pobraniu biletu kolejkowego lub po umówieniu wizyty przez e-rezerwację (link).

 • Hala Rejestracji Pojazdów nr 1 I piętro budynek A2:
  (tel. 52 58-58-606, 58-58-480, 58-58-315, 58-58-614, 58-58-194, 58-58-408, fax. 58-58-602);
 • Hala rejestracyjna nr 2, I piętro budynek A2 :
  ( tel. 52 58-58-932, 58-58-933, 58-58-934, 58-58-935, fax. 58-58-936).

Punkt osiedlowy Filia - obsługa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty w urzędzie przez e-rezerwację (link).

ul. E. Gierczak 6 parter: (tel. 52 58-58-732, fax. 58-58-738).

Punkt Obsługi Mieszkańców Galeria Handlowa „Zielone Arkady”- obsługa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty w urzędzie przez e-rezerwację (link).

ul. Wojska Polskiego 1, poziom +1: (tel. 52 58-59-464).

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - TUTAJ.

Rejestracji pojazdu dokonuje organ właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania właściciela.

 

Pojazd podlega czasowemu wycofaniu pod warunkiem, że jest zarejestrowany w ewidencji Referatu Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Bydgoszczy. Na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu tablice i dowód rejestracyjny przechowywane są w depozycie.

Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii oraz uwierzytelnienie dokumentu - od każdej strony
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury