Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
pdf
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz ponowne jego wprowadzenie

karta nr: UMB219

Masz zamiar wycofać czasowo pojazd z ruchu? Chcesz przedłużyć okres jego wycofania? Tutaj wyjaśniamy, jak to zrobić.

Właściciel pojazdu lub jego pełnomocnik. Druk pełnomocnictwa dostępny TUTAJ.

 • Samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
 • Ciągniki samochodowe,
 • Pojazdy specjalne,
 • Autobusy,
 • Samochód osobowy, wyłącznie jeżeli wymaga wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji (po wypadku, bądź stwierdzone podczas badania technicznego pojazdu) lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej.

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

W przypadku samochodu osobowego okres ten wynosi od 3 do 12 miesięcy bez możliwości jego przedłużenia. Ponowne wycofanie czasowe z ruchu samochodu osobowego jest możliwe nie wcześniej niż po upływie 3 lat.

Wniosek dostępny TUTAJ PDF   TUTAJ RTF, RODO.

 1. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu:

 • Dowód rejestracyjny,
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • Tablice rejestracyjne,
 • Oświadczenie, że samochód osobowy wymaga wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji (po wypadku, bądź stwierdzone podczas badania technicznego pojazdu) lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej.

 2. Przedłużenie czasowego wycofania pojazdu z ruchu:

 • Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

 3. Wprowadzenie do ruchu pojazdu czasowo wycofanego:

 • Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • Zaświadczenie o przeprowadzonym okresowym badaniu technicznym, jeżeli upłynął jego termin,
 • Zaświadczenie o wykonaniu dodatkowego badania technicznego pojazdu (dotyczy samochodu osobowego)

 Pracownicy Wydziału dodatkowo zażądają okazania oryginału:

 • dokumentu tożsamości właściciela
  • dowód osobisty,
  • w przypadku cudzoziemca – jeden z poniższych dokumentów:
   • wiza Schengen lub wiza krajowa,
   • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
   • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
   • karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
   • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
   • karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
   • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się,  zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadaniem statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,
 • umowa spółki cywilnej,
 • odpis z KRS lub CEIDG,
 • polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia.

Właściciel pojazdu jest obowiązany do zapewnienia wycofanemu pojazdowi z ruchu odpowiedniego postoju poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu jak i zabezpieczenia przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachowania innych środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku.

W celu załatwienia sprawy należy stawić się osobiście lub przez pełnomocnika. Przed przyjściem należy umówić się telefonicznie na wizytę lub zarezerwować wizytę przez Internet. Dokładne informacje można sprawdzić TUTAJ.

Opłata za daną czynność i opłata skarbowa określona jest w oddzielnej karcie usługi dostępnej TUTAJ.

Sprawę prowadzimy bez zbędnej zwłoki. 

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych, Referat Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Bydgoszczy:

ul. Grudziądzka 9-15:

 • Hala Rejestracji Pojazdów nr 1 I piętro budynek A2:
  (tel. 52 58-58-606, 58-58-480, 58-58-315, 58-58-614, 58-58-194, 58-58-408, fax. 58-58-602);
 • Hala rejestracyjna nr 2, I piętro budynek A2 :
  ( tel. 52 58-58-932, 58-58-933, 58-58-934, 58-58-935, fax. 58-58-936).

Punkt osiedlowy Filia ul. E. Gierczak 6 parter: (tel. 52 58-58-732, fax. 58-58-738).

Punkt Obsługi Mieszkańców Galeria Handlowa „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1, poziom +1: (tel. 52 58-59-464).

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - TUTAJ.

Rejestracji pojazdu dokonuje organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela.

 

Pojazd podlega czasowemu wycofaniu pod warunkiem, że jest zarejestrowany w ewidencji Referatu Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Bydgoszczy. Na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu tablice i dowód rejestracyjne przechowywane są w depozycie.