Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
pdf
Odbiór dowodu rejestracyjnego

karta nr: UMB248

Chcesz odebrać dowód rejestracyjny? Tutaj wyjaśniamy jak to zrobić.

Właściciel pojazdu lub jego pełnomocnik. Druk pełnomocnictwa dostępny  TUTAJ.

 

 • Poprzedni dowód rejestracyjny,
 • Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli jest wymagane.

Pracownicy Wydziału dodatkowo zażądają okazania oryginału:

 • dokumentu tożsamości właściciela
  • dowód osobisty,
  • w przypadku cudzoziemca – jeden z poniższych dokumentów:
   • wiza Schengen lub wiza krajowa,
   • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
   • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
   • karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
   • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
   • karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
   • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się,  zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadaniem statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,
 • umowa spółki cywilnej,
 • odpis z KRS lub CEIDG,
 • polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia.

W celu załatwienia sprawy należy stawić się osobiście lub przez pełnomocnika. Odbiór dowodu rejestracyjnego przy ul. Grudziądzkiej 9-15 oraz w filii UMB przy ul. E. Gierczak 6 następuje w ramach obsługi bieżącej. Dokładne informacje można sprawdzić TUTAJ.

Czynność nie podlega opłacie.

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych, Referat Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Bydgoszczy:

ul. Grudziądzka 9-15:

 • Hala Rejestracji Pojazdów nr 1 I piętro budynek A2:
  (tel. 52 58-58-327, fax. 58-58-602);

Punkt osiedlowy Filia ul. E. Gierczak 6 parter: (tel. 52 58-58-732, fax. 58-58-738).

Rejestracji pojazdu dokonuje organ właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania (siedzibę) właściciela lub czasowego zamieszkania właściciela.

ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym TUTAJ.