Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
Rejestracja pojazdu

karta nr: UMB208

Kupiłeś nowy lub używany samochód? Sprowadziłeś go z zagranicy? Masz pojazd zabytkowy? Nie wiesz jak go zarejestrować? Tutaj wyjaśniamy, jak to zrobić.

Właściciel pojazdu lub jego pełnomocnik. Druk pełnomocnictwa dostępny TUTAJ.

Wniosek dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTF, RODO.

Wniosek dla m.in. pojazdu członka obcych sił zbrojnych TUTAJ PDFTUTAJ RTF.

Wniosek dla prywatnego pojazdu członka Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych TUTAJ PDFTUTAJ RTF.


1. Pojazd fabrycznie nowy

 • Dowód własności pojazdu (np. faktura),
 • Świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu lub świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu lub świadectwo zgodności, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu lub dopuszczenie jednostkowe pojazdu wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu lub świadectwo krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu lub uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu lub uznanie świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia lub świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu lub świadectwo unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu

 • Potwierdzenie zapłaty akcyzy lub zwolnienie, lub brak obowiązku zapłaty, albo oświadczenie wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy lub zwolnienie, lub brak obowiązku zapłaty w przypadku pojazdów zakupionych w Unii Europejskiej  - dotyczy samochodów osobowych, czterokołowców np. quad (kat. L7e i L6e), samochodów ciężarowych (kat. N1), podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" lub samochodów specjalnych (kat. M1 i N1).

 2. Pojazd sprowadzony z zagranicy

 • Dowód własności pojazdu (np. umowa kupna-sprzedaży, faktura),
 • Zagraniczny dowód rejestracyjny, jeżeli składa się z dwóch części należy przynieść wszystkie lub gdy pojazd sprowadzony jest z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie,
 • Dowód odprawy celnej przywozowej dla pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej (w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, na dowodzie własności pojazdu lub zespołu pojazdu, należy dokonać wpisu określającego datę i numer odprawy oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej),
 • Potwierdzenie zapłaty akcyzy lub zwolnienie, bądź brak obowiązku zapłaty w przypadku pojazdów zakupionych w Unii Europejskiej - dotyczy samochodów osobowych, czterokołowców np. quad (kat. L7e i L6e), samochodów ciężarowych (kat. N1), podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" lub samochodów specjalnych (kat. M1 i N1),
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu,
 • Zagraniczne tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku,
 • Oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu złożone przez właściciela, który sprowadził pojazd z terytorium Unii Europejskiej (dopuszcza się informację na dowodzie własności),
 • Opłata recyklingowa lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów dla pojazdów wprowadzonych na terytorium RP lub nabytych do dnia 31.12.2015 r. (patrz odstępstwa: „Dodatkowe informacje”).

 3. Pojazd uprzednio zarejestrowany w Polsce

 • Dowód własności pojazdu (np. umowa kupna-sprzedaży, faktura) (patrz: „Dodatkowe informacje”),
 • Dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym lub decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (w przypadku pojazdu czasowo wycofanego),
 • Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, jeżeli jest wymagane,
 • Tablice rejestracyjne (patrz: „Dodatkowe informacje”).

 4. Pojazd zabytkowy (pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów) 

 • Dowód własności pojazdu (np. umowa kupna-sprzedaży, faktura),
 • Dowód rejestracyjny (w przypadku braku dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego),
 • Uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w  wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów,
 • Dowód odprawy celnej przywozowej dla pojazdu zakupionego spoza Unii Europejskiej (w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, na dowodzie własności pojazdu lub zespołu pojazdu, należy dokonać wpisu określającego datę i numer odprawy oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej),
 • Potwierdzenie zapłaty akcyzy lub zwolnienie, bądź brak obowiązku zapłaty w przypadku pojazdów zakupionych w Unii Europejskiej  - dotyczy samochodów osobowych i czterokołowców np. quad,
 • Zaświadczenie z przeprowadzonego badania, co do zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi oraz protokół z oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego,
 • Tablice rejestracyjne.

 5. Pojazd marki „SAM” (pojazd zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej)

 • Oświadczenie wnioskodawcy, że jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu,
 • Dopuszczenie jednostkowe pojazdu.

 6. Powtórna rejestracja na terytorium RP pojazdu sprowadzonego z zagranicy

 • Dowód własności pojazdu (np. umowa kupna-sprzedaży, faktura),
 • Zagraniczny dowód rejestracyjny, jeżeli składa się z dwóch części należy przynieść wszystkie lub gdy pojazd sprowadzony jest z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu,
 • Zagraniczne tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku (patrz odstępstwa: „Dodatkowe informacje”).

Pracownicy Wydziału dodatkowo zażądają okazania oryginału:

 • dokumentu tożsamości właściciela (dowodu osobistego lub paszportu),
 • umowy spółki cywilnej,
 • odpisu z KRS lub CEIDG,
 • polisy OC lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia.

W celu załatwienia sprawy należy stawić się osobiście lub przez pełnomocnika. Przed przyjściem można zarezerwować wizytę przez Internet. Dokładne informacje można sprawdzić TUTAJ.

TAK - jeżeli nie złożyłeś wniosku o rejestrację pojazdu:

 • nabytego na terytorium RP,
 • dopuszczonego do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej, sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
 • lub sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej

w terminie 30 dni lub 90 dni w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami.

Niewywiązanie się z w/w obowiązków we wskazanych terminach skutkować będzie sankcją w postaci administracyjnej kary pieniężnej tj.
Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie:  

 • Do 30 dni podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł, natomiast w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, kara pieniężna wynosi 1 000 zł.
 • Powyżej 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł, natomiast w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, kara pieniężna wynosi 2 000zł.

Opłata za daną czynność i opłata skarbowa określona jest w oddzielnej karcie usługi dostępnej TUTAJ.

Sprawę prowadzimy bez zbędnej zwłoki. 

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych, Referat Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Bydgoszczy:

ul. Grudziądzka 9-15 - bezpośrednia obsługa po pobraniu biletu kolejkowego lub po umówieniu wizyty przez e-rezerwację (link).

 • Hala Rejestracji Pojazdów nr 1 I piętro budynek A2:
  (tel. 52 58-58-606, 58-58-480, 58-58-315, 58-58-614, 58-58-194, 58-58-408, fax. 58-58-602);
 • Hala rejestracyjna nr 2, I piętro budynek A2 :
  ( tel. 52 58-58-932, 58-58-933, 58-58-934, 58-58-935, fax. 58-58-936).

Punkt osiedlowy Filia - obsługa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty w urzędzie przez e-rezerwację (link).

ul. E. Gierczak 6 parter: (tel. 52 58-58-732, fax. 58-58-738).

Punkt Obsługi Mieszkańców Galeria Handlowa „Zielone Arkady”- obsługa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty w urzędzie przez e-rezerwację (link).

ul. Wojska Polskiego 1, poziom +1: (tel. 52 58-59-464).

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - TUTAJ.

Rejestracji pojazdu dokonuje organ właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania właściciela.

 Dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: 

 • Umowa sprzedaży,
 • Umowa zamiany,
 • Umowa darowizny,
 • Umowa o dożywocie,
 • Faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu
 • Prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
 • Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.

 W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela  zawartymi w dowodzie rejestracyjnym, jako dowód własności wymagany do rejestracji należy rozumieć wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu (przepisu nie stosuje się do pojazdów sprowadzonych z zagranicy, w przypadku gdy: 

 • Przeniesienie prawa własności pojazdu nastąpiło za granicą,
 • Zbywcą pojazdu zgłoszonego do pierwszej rejestracji jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, który sprowadził ten pojazd z zagranicy).

Dopuszcza się przedłożenie potwierdzonej notarialnie kopii w/w dowodów własności.

 

Tablice rejestracyjne - istnieje możliwość zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego na wniosek właściciela pod warunkiem:

 • pojazd był już zarejestrowany na terytorium RP oraz,
 • posiada tablice rejestracyjne zgodne z rozporządzeniem w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (tzw. EUROTABLICE) utrzymane w należytym stanie i czytelne.

 

Tłumaczenia - w przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym do wniosku załącza się tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego  lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Tłumaczenie nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestracyjny może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów oraz nie dotyczy świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

 

Odstępstwa dotyczące badań technicznych:

Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium RP.

 Badaniu nie podlega

 • Nowy pojazd, dla którego wydano:
  - świadectwo zgodności WE dla każdego pojazdu, na którego typ wydano odpowiednio: świadectwo homologacji typu WE pojazdu lub świadectwo homologacji typu WE pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach,
  - świadectwo zgodności dla każdego pojazdu, na którego typ wydano odpowiednio: świadectwo homologacji typu pojazdu lub świadectwo homologacji typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach,
  - dopuszczenie jednostkowe pojazdu,
  - decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu,
  - świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,
  - dokumenty, o których mowa w ustawie z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia: świadectwo zgodności, deklarację zgodności, o której mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, świadectwo krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, świadectwo unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, uznanie świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu wydanego przez właściwy organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej;",
 • Zarejestrowany pojazd:
  • na którego typ wydano świadectwo homologacji typu WE pojazdu, świadectwo homologacji typu WE pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach lub świadectwo homologacji typu UE pojazdu - w okresie od dnia pierwszej rejestracji za granicą do dnia terminu okresowego badania technicznego, ustalonego wg przepisów prawa polskiego, lub

  • w którego dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym przez właściwy organ państwa członkowskiego przedstawionym do rejestracji, zawarta jest informacja o wykonanym badaniu technicznym i jego terminie ważności.

Powyższe nie dotyczy taksówki, pojazdu uprzywilejowanego lub pojazdu odpowiednio przystosowanego lub wyposażonego zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych, pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu oraz pojazdu przystosowanego konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego.

Rejestracja pojazdu (z wydaniem tablic rejestracyjnych)
Samochód
Rejestracja pojazdu (z wydaniem tablic rejestracyjnych)
Motocykl, ciągnik rolniczy, przyczepa/naczepa
Rejestracja pojazdu (z wydaniem tablic rejestracyjnych)
Motorower
Rejestracja pojazdu (z wydaniem tablic rejestracyjnych)
Tablice indywidualne - samochód
Rejestracja pojazdu (z wydaniem tablic rejestracyjnych)
Tablice indywidualne - motocykl
Rejestracja pojazdu (z zachowaniem dotychczasowych tablic rejestracyjnych)
Bez pozwolenia czasowego
Rejestracja pojazdu (z zachowaniem dotychczasowych tablic rejestracyjnych)
Z pozwoleniem czasowym
Rejestracja pojazdu - zabytek
samochód
Rejestracja pojazdu - zabytek
motocykl
Rejestracja pojazdu - zabytek
bez wymiany tablic, bez pozwolenia czasowego
Rejestracja pojazdu - zabytek
bez wymiany tablic, z pozwoleniem czasowym
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii oraz uwierzytelnienie dokumentu - od każdej strony
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury