Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
pdf
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego

karta nr: UMB209

Zagubiłeś dowód rejestracyjny? Zniszczyłeś go? Nie masz miejsca na kolejne wpisy? Tutaj wyjaśniamy, co zrobić.

Właściciel pojazdu lub jego pełnomocnik. Druk pełnomocnictwa dostępny TUTAJ.

Wniosek dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTF, RODO.

 1. Wymiana dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak miejsca na kolejne wpisy o dacie następnego badania technicznego pojazdu:

 • Dowód rejestracyjny,
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeśli w dowodzie rejestracyjnym  upłynął termin badania technicznego.

 2. Utrata dowodu rejestracyjnego pojazdu:

 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub wyciąg z rejestru  badań technicznych,
 • Oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego TUTAJ PDF  TUTAJ RTF.

 3. Zniszczenie dowodu rejestracyjnego w stopniu powodującym jego nieczytelność: 

 • Zniszczony dowód rejestracyjny,
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub wyciąg z rejestru badań technicznych.

 Pracownicy Wydziału dodatkowo zażądają okazania oryginału:

 • dokumentu tożsamości właściciela
  • dowód osobisty,
  • w przypadku cudzoziemca – jeden z poniższych dokumentów:
   • wiza Schengen lub wiza krajowa,
   • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
   • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
   • karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
   • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
   • karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
   • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się,  zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadaniem statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,
 • umowa spółki cywilnej,
 • odpis z KRS lub CEIDG,
 • polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia.

 

W celu załatwienia sprawy należy stawić się osobiście lub przez pełnomocnika. Przed przyjściem można zarezerwować wizytę przez Internet. Dokładne informacje można sprawdzić TUTAJ.

Opłata za daną czynność i opłata skarbowa określona jest w oddzielnej karcie usługi dostępnej TUTAJ.

Sprawę prowadzimy bez zbędnej zwłoki. 

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych, Referat Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Bydgoszczy:

ul. Grudziądzka 9-15:

 • Hala Rejestracji Pojazdów nr 1 I piętro budynek A2:
  (tel. 52 58-58-606, 58-58-480, 58-58-315, 58-58-614, 58-58-194, 58-58-408, fax. 58-58-602);
 • Hala rejestracyjna nr 2, I piętro budynek A2 :
  ( tel. 52 58-58-932, 58-58-933, 58-58-934, 58-58-935, fax. 58-58-936).

Punkt osiedlowy Filia ul. E. Gierczak 6 parter: (tel. 52 58-58-732, fax. 58-58-738).

Punkt Obsługi Mieszkańców Galeria Handlowa „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1, poziom +1: (tel. 52 58-59-464).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - TUTAJ.

Rejestracji pojazdu dokonuje organ właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania właściciela.