Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
pdf
Hak, instalacja gazowa i inne zmiany w pojeździe

karta nr: UMB211

Zamontowałeś instalację gazową lub hak w pojeździe? Zmieniłeś miejsce zamieszkania lub nazwę firmy? Tym samym chcesz dokonać zmian w dowodzie rejestracyjnym? Tutaj wyjaśniamy, jak to zrobić.

Właściciel pojazdu lub jego pełnomocnik. Druk pełnomocnictwa dostępny TUTAJ.

Wniosek dostępny TUTAJ PDFTUTAJ RTF, RODO.

 1. Zmiana  adresu, siedziby, nazwiska, nazwy 

 • Dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym.

 2. Zmiana podwozia, ramy

 • Dowód własności podwozia lub ramy (np. umowa kupna-sprzedaży, faktura),
 • Dowód odprawy celnej przywozowej dla pojazdu zakupionego spoza Unii Europejskiej (w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, na dowodzie własności pojazdu lub zespołu pojazdu, należy dokonać wpisu określającego datę i numer odprawy oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej),
 • Dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu,
 • Dowód rejestracyjny.

 3. Zmiana rodzaju pojazdu lub przeznaczenia pojazdu

 • Dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie,
 • Potwierdzenie zapłaty akcyzy lub zwolnienie, bądź brak obowiązku zapłaty w przypadku zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy, czterokołowiec  (kat. L7e i L6e), samochód ciężarowy (kat. N1), podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" lub samochód specjalny (kat. M1 i N1),
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego,
 • Dowód rejestracyjny.

 4. Zmiana mas i nacisków osi

 • Dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym,
 • Oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi.

 5. Wpis GAZ (instalacja gazowa)

 • Dowód rejestracyjny,
 • Fakturę VAT albo rachunek za montaż instalacji,
 • Wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem albo montażu dodatkowej instalacji R115.

 6. Wpis hak, taxi, L, pojemność, moc silnika, rodzaj paliwa, VAT, CIT, PIT, BUS 100 km/h

 • Dowód rejestracyjny,
 • Zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym (dla VAT, CIT, PIT, BUS 100 km/h - wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów).

Pracownicy Wydziału dodatkowo zażądają okazania oryginału:

 • dokumentu tożsamości właściciela (dowodu osobistego lub paszportu),
 • umowy spółki cywilnej,
 • odpisu z KRS lub CEIDG,
 • polisy OC lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia.

W celu załatwienia sprawy należy stawić się osobiście lub przez pełnomocnika. Przed przyjściem można zarezerwować wizytę przez Internet. Dokładne informacje można sprawdzić TUTAJ.

Opłata za daną czynność i opłata skarbowa określona jest w oddzielnej karcie usługi dostępnej TUTAJ.

Sprawę prowadzimy bez zbędnej zwłoki. 

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych, Referat Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Bydgoszczy:

ul. Grudziądzka 9-15 - bezpośrednia obsługa po pobraniu biletu kolejkowego lub po umówieniu wizyty przez e-rezerwację (link).

 • Hala Rejestracji Pojazdów nr 1 I piętro budynek A2:
  (tel. 52 58-58-606, 58-58-480, 58-58-315, 58-58-614, 58-58-194, 58-58-408, fax. 58-58-602);
 • Hala rejestracyjna nr 2, I piętro budynek A2 :
  ( tel. 52 58-58-932, 58-58-933, 58-58-934, 58-58-935, fax. 58-58-936).

Punkt osiedlowy Filia - obsługa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty w urzędzie przez e-rezerwację (link).

ul. E. Gierczak 6 parter: (tel. 52 58-58-732, fax. 58-58-738).

Punkt Obsługi Mieszkańców Galeria Handlowa „Zielone Arkady”- obsługa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty w urzędzie przez e-rezerwację (link).

ul. Wojska Polskiego 1, poziom +1: (tel. 52 58-59-464).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - TUTAJ.

W przypadku gdy właściciel pojazdu wnioskuje o dokonanie w dowodzie rejestracyjnym pojazdu adnotacji potwierdzającej spełnienie przez pojazd właściwego poziomu emisji spalin Euro, Prezydent Miasta Bydgoszczy umieszcza w dowodzie rejestracyjnym adnotację, ustalając poziom emisji Euro na podstawie:

1) świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności, albo świadectwa zgodności, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919), albo dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, albo uznania dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo uznania świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu, albo świadectwa unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia - w przypadku nowego samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, samochodu specjalnego, ciągnika samochodowego lub autobusu;

 2) świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności, albo dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu, albo wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu, albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji typu pojazdu, albo oświadczenia producenta lub przedstawiciela producenta wskazanego w bazie kontaktów, że pojazd spełnia właściwe normy dotyczące poziomu emisji spalin Euro, albo dowodu rejestracyjnego pojazdu, albo roku produkcji pojazdu, w przypadku zarejestrowanego samochodu osobowego, ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, przyjmując następujące zasady:

 • Euro 1 - od 1992 r. do 1995 r. dla samochodów osobowych i od 1994 r. do 1996 r. dla samochodów ciężarowo-osobowych, ciężarowych i specjalnych o masie całkowitej do 3,5 tony,
 • Euro 2 - od 1996 r. do 1999 r. dla samochodów osobowych i od 1997 r. do 1999 r. dla samochodów ciężarowo-osobowych, ciężarowych i specjalnych o masie całkowitej do 3,5 tony,
 • Euro 3 - od 2000 r. do 2004 r. dla samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
 • Euro 4 - od 2005 r. do 2009 r. dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
 • Euro 5 - od 2010 r. dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;

 3) świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności, albo dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu, albo wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu, albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji typu pojazdu, albo oświadczenia producenta lub przedstawiciela producenta wskazanego w bazie kontaktów, że pojazd spełnia właściwe normy dotyczące poziomu emisji spalin Euro, albo dowodu rejestracyjnego pojazdu, albo roku produkcji pojazdu, w przypadku zarejestrowanego autobusu, samochodu ciężarowego, specjalnego lub ciągnika samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyjmując następujące zasady:

 • Euro I - od 1992 r. do 1994 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • Euro II - od 1995 r. do 1999 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • Euro III - od 2000 r. do 2004 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • Euro IV - od 2005 r. do 2007 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • Euro V - od 2008 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

W przypadku gdy właściciel zarejestrowanego pojazdu wnioskuje o dokonanie w jego dowodzie rejestracyjnym adnotacji potwierdzającej spełnienie przez pojazd innej normy dotyczącej poziomu emisji spalin Euro niż to wynika z ustalenia na podstawie roku produkcji pojazdu, Prezydent Miasta Bydgoszczy umieszcza adnotację o poziomie emisji spalin Euro na podstawie oświadczenia producenta lub przedstawiciela producenta wskazanego w bazie kontaktów, że pojazd spełnia określoną normę dotyczącą poziomu emisji spalin Euro, albo na podstawie świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności, albo dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

Dodatkowe informacje:

Dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: 

 • Umowa sprzedaży, 
 • Umowa zamiany, 
 • Umowa darowizny, umowa o dożywocie,
 • Faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu,
 • Prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
 • Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.

 W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela  zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji należy rozumieć wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu (przepisu nie stosuje się do pojazdów sprowadzonych z zagranicy, w przypadku gdy: 

- przeniesienie prawa własności pojazdu nastąpiło za granicą,

- zbywcą pojazdu zgłoszonego do pierwszej rejestracji jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, który sprowadził ten pojazd z zagranicy).

 

Dopuszcza się przedłożenie poświadczonej notarialnie kopii w/w dowodów własności.

 

Tłumaczenia - w przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym do wniosku załącza się tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego  lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

 Tłumaczenie nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestracyjny może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów oraz nie dotyczy świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

Rejestracji pojazdu dokonuje organ właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania (siedziby) lub czasowego zamieszkania właściciela.