logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Profesjonalna rejestracja pojazdu (jazda testowa i jednostka badawcza producenta) (WUK-II.0143.15.1.2019)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

Wymagane dokumenty

Podmioty uprawnione:

1. przedsiębiorca posiadający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę za granicą - oddział, zajmujący się produkcją, dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu) lub badaniem pojazdów niezarejestrowanych wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą,

 

2. jednostka uprawniona lub jednostka badawcza producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzająca badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części.

 

 

Wymagane dokumenty:

(Szczegółowe informacje należy uzyskać w Referacie Rejestracji Pojazdów WUK. II.)

 

Wniosek o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdu składa się w organie rejestrującym właściwym ze względu na siedzibę albo oddział podmiotu uprawnionego.

Załączniki:

 1. oświadczenie, że podmiot uprawniony jest wpisany do CEIDG albo kopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców w KRS albo oświadczenie o wpisie do tego rejestru albo pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie uprawnionym wpisanym do KRS - w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę albo oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zajmującego się produkcją, dystrybucją lub badaniem pojazdów;

 2. kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia jednostki do przeprowadzania odpowiednich badań pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części - w przypadku jednostek uprawnionych lub jednostek badawczych producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzających badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części;

 3. oświadczenia: (gotowy druk- oświadczenia pod KK)

 1. przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną, albo członków władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

 2. każdy z pojazdów, którymi będą wykonywane jazdy testowe, będzie spełniał warunki określone w art. 66, odpowiednie dla pojazdu, którym będą wykonywane te jazdy,

 3. będzie używał w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego tylko pojazdy niezarejestrowane wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, dla których posiada udokumentowane prawo do dysponowania nimi, oraz wyłącznie w celu wykonywania jazd testowych

 4. blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych będą wypełniane wyłącznie przez podmiot uprawniony albo osoby zatrudnione przez ten podmiot.

 1. kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz opłaty ewidencyjnej za blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i zalegalizowane profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne.

 2. pełnomocnictwo-pobierz tutaj

Opłaty

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi "Opłaty"

Termin

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Rejestracji Pojazdów w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15, pokój nr 103, tel. 58-58-182, 58-58-924.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji odmawiającej dokonanie czynności materialno - technicznej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Profesjonalna rejestracja pojazdów (forma czasowej rejestracji), która umożliwia wykonywanie jazd testowych przez producentów, dystrybutorów, jednostki uprawnione i badawcze, bez konieczności rejestracji każdego pojazdu.

 

Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu niezarejestrowanego wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą

- pojazdu samochodowego,

- motoroweru,

- ciągnika rolniczego lub

- przyczepy

w celu wykonywania jazd testowych tymi pojazdami w ramach działalności prowadzonej przez podmiot uprawniony jest profesjonalny dowód rejestracyjny wraz z profesjonalnymi tablicami (tablicą) rejestracyjnymi.

 

Jazda testowa

Jazda w ruchu drogowym pojazdem niezarejestrowanym wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą wykonywana:

 

1. z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych,

2. w ramach działalności prowadzonej przez podmiot uprawniony

3. przez podmiot uprawniony albo osoby, o których mowa w art. 80w ust. 2-4 (pracownika podmiotu uprawnionego; w przypadku podmiotu uprawnionego zajmującego się produkcją na podstawie umowy cywilnoprawnej; przez osobę zainteresowaną zakupem pojazdu, pod warunkiem jej wykonywania w obecności podmiotu uprawnionego lub jego pracownika)

- w celu przeprowadzenia testu produkowanego lub badanego pojazdu, w tym przedmiotu jego wyposażenia lub części, lub testu pojazdu będącego przedmiotem dystrybucji.

 

Profesjonalny dowód rejestracyjny – dokument potwierdzający prawo do wykonywania jazd testowych przez okres:

 

- 30 dni od dnia wypełnienia przez podmiot uprawniony – producenta/dystrybutora

- 6 miesięcy od dnia wypełnienia przez jednostkę uprawnioną lub jednostkę badawczą

 

 

Decyzja o profesjonalnej rejestracji ważna 1 rok od jej wydania

 

Kolejna decyzja o profesjonalnej rejestracji na szczególnych warunkach określonych w ustawie:

 

1. Nie później niż 60 dni przed upływem ważności decyzji dotychczasowej:

    - wydaje się (na 1 rok) decyzję obowiązującą od dnia następującego po ostatnim dniu terminu ważności decyzji poprzedniej

    - ujmuje niewykorzystane blankiety i dotychczasowe tablice nieodpłatnie (na wniosek) w kolejnej decyzji – podmiot nie musi ich zwracać

 

2. W ciągu 30 dni od wygaśnięcia lub uchylenia decyzji 

    - wydaje się na 1 rok nową decyzję i ujmuje niewykorzystane blankiety
i dotychczasowe tablice nieodpłatnie (na wniosek)

 

 

Uchylenie decyzji o profesjonalnej rejestracji

 

Uchyla się decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów w przypadkach:

 1. zaprzestanie określonej działalności przez przedsiębiorcę lub jednostkę uprawnioną/badawczą

 2. ujawnienie prawomocnego skazania podmiotu uprawnionego po dniu wydania decyzji

 3. podmiot uprawniony popełnił wykroczenia związane z profesjonalną rejestracją pojazdów, na przykład wykonywał jazdę testową bez wypełnionego blankietu

 4. podmiot uprawniony używał w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego pojazdy, dla których nie posiadał udokumentowanego prawa do dysponowania nimi;

 5. podmiot uprawniony złożył niezgodne z prawdą oświadczenie (dotyczy niekaralności)

 6. podmiot uprawniony złożył niezgodne z prawdą oświadczenie o utracie lub zniszczeniu blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych;

 7. podmiot uprawniony złożył staroście wniosek o wydanie dodatkowych albo nowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych w okresie ważności decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, a nie zwrócił profesjonalnych dowodów rejestracyjnych albo nie złożył oświadczenia o ich utracie lub zniszczeniu

 8. podmiot uprawniony przekazał blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, profesjonalny dowód rejestracyjny lub profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne innemu podmiotowi;

 9. podmiot uprawniony nie dopełnił obowiązku prowadzenia wykazu pojazdów

 

Ponowny wniosek podmiotu w wydanie decyzji po uchyleniu – po 2 latach (nie dotyczy zaprzestania działalności)