logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydanie wtórnika karty pojazdu (WUK-II.0143.10.17.2017)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

Wymagane dokumenty

Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdu i wyrejestrowaniem oraz wszelkie zmiany zapisów w dowodzie rejestracyjnym dokonuje

właściciel pojazdu lub pełnomocnik(pełnomocnictwo-pobierz tutaj)

Wymagane dokumenty[1]:

Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu

1. W przypadku utraty karty pojazdu:

- dowód rejestracyjny pojazdu,

- stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,

2. W przypadku zniszczenia kartypojazdu w stopniu powodującym jej nieczytelność:

- dowód rejestracyjny pojazdu,

- dotychczasową kartę,

3. W przypadku zagubienia karty pojazdu przed ponownym zarejestrowaniem pojazdu, do wniosku o rejestrację właściciel pojazdu dołącza się dodatkowo:

 - zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce

ostatniej rejestracji potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne

do rejestracji

- stosowne oświadczenie o zagubieniu karty pod rygorem odpowiedzialności karnej za

  składanie fałszywych zeznań

4. W przypadku utraty karty pojazdu przed pierwszą rejestracją pojazdu, do wniosku o rejestrację właściciel pojazdu dołącza:

- pisemną informację wskazującą producenta i importera, który wydał utraconą kartę.

 

Do wglądu:

- dokument tożsamości właściciela

- polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia.[1]Szczegółowe informacje należy uzyskać w Referacie Rejestracji Pojazdów WUK. II.

Opłaty

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi"Opłaty".

Termin

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Rejestracji Pojazdów w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15

Hala rejestracyjna nr 1:tel. 58-58-606, 58-58-480, 58-58-315, 58-58-614, 58-58-194, 58-58-327,

58-58-408, fax. 58-58-602;

Hala rejestracyjna nr 2:tel. 58-58-932, 58-58-933, 58-58-934, 58-58-935, fax. 58-58-936.

Punkt osiedlowy ul. E. Gierczak 6: tel. 58-58-732, fax. 58-58-738.

POM GH „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1 tel. 58-59-464.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji odmawiającej dokonanie czynności materialno - technicznej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

-