logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydanie wtórnika karty pojazdu (WUK-II.0143.10.18.2019)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

Wymagane dokumenty

Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdu i wyrejestrowaniem oraz wszelkie zmiany zapisów w dowodzie rejestracyjnym dokonuje

właściciel pojazdu lub pełnomocnik (pełnomocnictwo-pobierz tutaj)

Wymagane dokumenty:

 

(Szczegółowe informacje należy uzyskać w Referacie Rejestracji Pojazdów WUK. II.)

 

Wniosek.

 1. Utrata karty pojazdu:

  - dowód rejestracyjny pojazdu,

  - stosowne oświadczenie KK pod odpowiedzialnością karną za składanie

    fałszywych zeznań,

   

 2. Zniszczenie kartypojazdu:

  - dowód rejestracyjny pojazdu,

  - dotychczasową kartę,

   

 3. Zagubienie karty pojazdu przed ponownym zarejestrowaniem pojazdu:

  - zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce   

    ostatniej rejestracji

  - stosowne oświadczenie KK o zagubieniu karty pod rygorem odpowiedzialności

    karnej za składanie fałszywych zeznań

   

 4. Utrata karty pojazdu przed pierwszą rejestracją pojazdu:

  - pisemną informację wskazującą producenta i importera, który wydał utraconą kartę.

 

 

Do wglądu:

- dokument tożsamości właściciela

 1. dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,

 2. w przypadku cudzoziemca

- wizy Schengen lub wizy krajowej,

- karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

- zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,

- karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

- dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,

- karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

- karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się,  zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadaniem statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,

 

c) umowa spółki oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt. a) lub b) w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej.

 

-    polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia,

-    w przypadku przedsiębiorcy odpis z KRS lub CEIDG.

Opłaty

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi"Opłaty".

Termin

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Rejestracji Pojazdów w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15

Hala rejestracyjna nr 1:tel. 58-58-606, 58-58-480, 58-58-315, 58-58-614, 58-58-194, 58-58-327,

58-58-408, fax. 58-58-602;

Hala rejestracyjna nr 2:tel. 58-58-932, 58-58-933, 58-58-934, 58-58-935, fax. 58-58-936.

Punkt osiedlowy ul. E. Gierczak 6: tel. 58-58-732, fax. 58-58-738.

POM GH „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1 tel. 58-59-464.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji odmawiającej dokonanie czynności materialno - technicznej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

-