logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nowej nalepki legalizacyjnej, nalepki na tablice tymczasowe (WUK-II.0143.9.19.2017)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

Wymagane dokumenty

Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdu i wyrejestrowaniem oraz wszelkie zmiany zapisów w dowodzie rejestracyjnym dokonuje

właściciel pojazdu lub pełnomocnik(pełnomocnictwo-pobierz tutaj)

 Wymagane dokumenty[1]

Wniosek wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nowej nalepki legalizacyjnej, nalepki na tablice tymczasowe.

1. W przypadku utraty lub uszkodzenia nalepki kontrolnej:

- dowód rejestracyjny,

- stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

 

2. W przypadku utraty lub zniszczenia nalepki legalizacyjnej:

- dowód rejestracyjny,

- pozwolenie czasowe lub pozwolenie czasowe badawcze tablica/tablice/ rejestracyjne,

- stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

 

3. W przypadku utraty lub zniszczenia nalepki na tablice tymczasowe:

- pozwolenie czasowe oraz tablice rejestracyjne tymczasowe,

- stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

 

Do wglądu

- dokument tożsamości właściciela

- polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia

  


[1]Szczegółowe informacje należy uzyskać w Referacie Rejestracji Pojazdów WUK. II. 

Opłaty

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi "Opłaty".

Termin

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Rejestracji Pojazdów w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pok. 103, tel. (52) 58-58-182, 58-58-924.

Punkt osiedlowy ul. E. Gierczak 6 tel. 58-59-461, 58 58 462, 58 58 463, fax. 58-58-738.

POM GH „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1 tel. 58-59-464.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji odmawiającej dokonanie czynności materialno - technicznej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

-