logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nowej nalepki legalizacyjnej, nalepki na tablice tymczasowe (WUK-II.0143.9.20.2019)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

Wymagane dokumenty

Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdu i wyrejestrowaniem oraz wszelkie zmiany zapisów w dowodzie rejestracyjnym dokonuje

właściciel pojazdu lub pełnomocnik (pełnomocnictwo-pobierz tutaj)

 

Wymagane dokumenty:

 

(Szczegółowe informacje należy uzyskać w Referacie Rejestracji Pojazdów WUK. II.)

 

Wniosek.

 

1. Wtórnik nalepki kontrolnej

- oświadczenie ogólne o utracie lub uszkodzeniu

 

2. Wtórnik  nalepki legalizacyjnej:

- dowód rejestracyjny,

- pozwolenie czasowe lub pozwolenie czasowe badawcze

- tablica/tablice/ rejestracyjne,

- oświadczenie ogólne o utracie lub uszkodzeniu

 

3. Wtórnik  nalepki na tablice tymczasowe:

- pozwolenie czasowe

- tymczasowe tablice rejestracyjne,

- oświadczenie ogólne o utracie lub uszkodzeniu

 

Do wglądu:

- dokument tożsamości właściciela

  1. dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,

  2. w przypadku cudzoziemca

- wizy Schengen lub wizy krajowej,

- karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

- zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,

- karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

- dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,

- karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

- karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się,  zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadaniem statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,

 

c) umowa spółki oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt. a) lub b) w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej.

 

- polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia,

 

-    w przypadku przedsiębiorcy odpis z KRS lub CEIDG.

Opłaty

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi "Opłaty".

Termin

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Rejestracji Pojazdów w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pok. 103, tel. (52) 58-58-182, 58-58-924.

Punkt osiedlowy ul. E. Gierczak 6 tel. 58-59-461, 58 58 462, 58 58 463, fax. 58-58-738.

POM GH „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1 tel. 58-59-464.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji odmawiającej dokonanie czynności materialno - technicznej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

-