Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Urząd Stanu Cywilnego
Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

karta nr: UMB83

Potrzebujesz odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu? Gdy kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC) zarejestruje urodzenie, małżeństwo lub zgon dostaniesz bezpłatnie jeden odpis skrócony aktu. Za każdy kolejny odpis aktu zazwyczaj trzeba zapłacić opłatę skarbową. Odpis możesz dostać w formie papierowej lub elektronicznej.

1. Przez Internet poprzez obywatel.gov.pl. Kliknij TUTAJ

2. W urzędzie , wrzucając wniosek wraz z załącznikami do skrzynki podawczej przy wejściu do Urzędu Stanu Cywilnego. Wniosek znajdziesz TUTAJ

3. Listownie na  adres: Urząd Stanu Cywilnego w Bydgoszczy,  ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz. Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.

Odpis może uzyskać:

1. Każda osoba, której akt dotyczy.

2. Małżonek osoby, której akt dotyczy.

3. Zstępni (potomkowie danej osoby: dzieci, wnuki, prawnuki).

4. Wstępni (członkowie rodziny, od których wywodzi się dana osoba: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie).

5. Rodzeństwo

6. Przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun.

7. Osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów prawa, i przedstawi odpowiednie dokumenty – na przykład zobowiązanie sądu).

8. Sąd.

9. Prokurator.

10. Organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny.

11. Organy administracji publicznej.

Musisz przygotować:

1. Dokument, który potwierdzi Twój interes prawny -jeśli chcesz dostać odpis dotyczący osoby z dalszej rodziny (która nie jest twoim współmałżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem) lub osoby spoza rodziny.

2. Pełnomocnictwo i dowód opłaty za pełnomocnictwo - jeśli jesteś pełnomocnikiem.

3. Potwierdzenie przelewu - jeśli płacisz przelewem bankowym. Szczegóły znajdziesz w sekcji "Ile zapłacisz?" 

4. Nie musisz dołączać do wniosku żadnego dokumentu, który potwierdzi Twój interes prawny, jeśli akt dotyczy Ciebie, Twojego współmałżonka lub rodzeństwa, Twoich wstępnych lub zstępnych.

5. Dane, których możesz potrzebować do:

A. Odpisu własnego aktu urodzenia: imię i nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia lub nr PESEL

B. Odpisu aktu urodzenia innej osoby:  dane tej osoby, imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia (możesz też podać inne dane, na przykład numer PESEL),

6. Dodatkowe dane pomogą urzędnikowi szybciej przygotować odpis:                                   

A.  Nazwę USC, które sporządziło oryginalny akt – czyli zarejestrowało urodzenie. 

B. Znaczenie (numer) oryginalnego aktu stanu cywilnego.

1. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny w formie papierowej) 22 zł

2. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego 33 zł

3. Za złożenie pełnomocnictwa dodatkowo - jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika  17 zł 

4. Za wydanie odpisu zapłacisz przelewem bankowym na konto: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr konta 52  1240 6960 3892 1000 0000 0000 - tytułem odpis aktu urodzenia

5. Przygotuj potwierdzenie przelewu w formie elektronicznej. Może to być potwierdzenie pobrane ze strony banku lub zdjęcie potwierdzenia papierowego. Dołącz przygotowane potwierdzenie przelewu do wniosku.

6. Wszelkie zwolnienia z opłaty skarbowej określa ustawa o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 roku (Dz. U z 2022 poz 2142 t.j)

1. Jeśli złożysz wniosek w USC, w którym jest przechowywana księga Twojego aktu stanu cywilnego – w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek.

2. Jeśli złożysz wniosek w USC, w którym nie jest przechowywana księga wskazanego aktu i nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru – w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek.

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego, przysługuje Tobie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Korespondencję z USC będziesz prowadzić w sposób, który wybierzesz we wniosku: przez skrzynkę Gov (ePUAP) lub pocztą tradycyjną.

Możesz uzyskać:

1. Odpis skrócony aktu.  

2. Odpis zupełny aktu. 

3. Wielojęzyczny odpis skrócony aktu (nie wymaga tłumaczenia, może być Ci potrzebny, gdy będziesz załatwiać sprawy za granicą).

4. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego pokazuje aktualną treść aktu. Uwzględnia on zmiany, jakich dokonano w akcie.

5. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego zawiera więcej informacji niż odpis skrócony – stanowi dokładne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego z chwili jego sporządzenia wraz z treścią późniejszych wpisów (zmian).

Odpis aktu stanu cywilnego skrócony i zupełny możesz dostać w wybranej przez siebie formie:

1. Papierowej.

2. Elektronicznej – dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który potwierdza jego autentyczność. Jeśli składasz wniosek o odpis w formie elektronicznej – dostaniesz go na swoją skrzynkę Gov (ePUAP). 

Uwaga! Odpis aktu stanu cywilnego przesłany na skrzynkę Gov (ePUAP) jest dokumentem elektronicznym w formacie XML lub PDF.  Nie drukuj go – przekazuj tylko w tej formie. Wydruk nie ma mocy dokumentu urzędowego i odbiorca może go nie uznać.

3. Wielojęzyczne odpisy skrócone możesz dostać tylko w formie papierowej.

Jeśli chcesz uzyskać odpis w trybie pilnym, przynieś ze sobą wezwanie z Sądu, które zobowiązuje Cię do terminowego złożenia odpisu w Sądzie.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (RODO-TUTAJ)

Art. 44-45 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2022 poz. 1681 t.j.)

Odpis aktu stanu cywilnego
Odpis zupełny aktu stanu cywilnego
Odpis aktu stanu cywilnego
Odpis skrócony aktu stanu cywilnego