Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Urząd Stanu Cywilnego
pdf
Uznanie ojcostwa dziecka urodzonego, dla którego sporządzono akt urodzenia.

karta nr: UMB1

Jesteś ojcem biologicznym dziecka? Dziecko nie pochodzi z małżeństwa i nie zostało przez Ciebie uznane w chwili rejestracji? Tutaj wyjaśniamy, jak dokonać uznania ojcostwa.

Uznanie ojcostwa może nastąpić przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, przed Sądem Opiekuńczym, a za granicą przed Konsulem lub osobą wyznaczoną do funkcji konsula.

Mężczyzna, który jest ojcem biologicznym dziecka, ma ukończone 18 lat wraz z matką dziecka przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Ojciec biologiczny, który jest niepełnoletni, ale ukończył 16 lat wraz z matką dziecka wyłącznie przed Sądem Opiekuńczym.

Poza granicami kraju, gdzie oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi przed Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej.

Uznanie ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy z aktu urodzenia dziecka nie wynika ojcostwo innego mężczyzny (domniemanie ojcostwa).

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna , od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Do uznania ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców. Rodzice przedstawiają do wglądu aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

W przypadku składania oświadczeń przez cudzoziemców, którzy nie władają biegle językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.

Od ręki, po umówieniu wizyty

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

Jeżeli dziecko, którego dotyczy uznanie , ukończyło 13 lat wówczas konieczna jest obecność dziecka w chwili uznania ojcostwa (dokument tożsamości do wglądu).

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić gdy inny kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń lub gdy toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa, albo gdy kierownik urzędu stanu cywilnego powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka.

Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności , uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (RODO-TUTAJ)

Art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2020 poz. 1359 t. j. )