Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Urząd Stanu Cywilnego
Wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do Bazy Usług Stanu Cywilnego

karta nr: UMB89

Jeśli urodzi ci się dziecko poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, możesz wpisać zagraniczny akt urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego. Kierownik urzędu sporządzi polski akt urodzenia, który konieczny jest miedzy innymi do polskiego paszportu lub dowodu osobistego.

Transkrypcji, czyli wpisania zagranicznego aktu urodzenia może dokonać osoba, której akt dotyczy a także jej pełnomocnik. Jeżeli dziecko nie ukończyło 18 roku życia, wpisać akt mogą bez pełnomocnictwa jego przedstawiciele ustawowi (rodzice lub opiekunowie) lub też inne osoby upoważnione przez rodzica. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest TUTAJ

1. Wniosek o wpisanie do polskiego rejestru aktu urodzenia sporządzonego za granicą. Wniosek możesz pobrać ze strony i wypełnić w domu lub też na miejscu w urzędzie.

2. Załączniki:

A. Wypełniony wniosek (TUTAJ).

B. Oryginalny odpis zagranicznego aktu urodzenia (niepodlegający zwrotowi).

C. Urzędowe tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego (niepodlegające zwrotowi).

3. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość

4. Oryginał dowodu wpłaty

W celu uzyskania pomocy zadzwoń pod jeden ze wskazanych numerów telefonu lub też umów się telefonicznie na wizytę: tel. 52 58 58 679 lub 52 58 58 672.

Opłatę możesz uiścić ze swojego konta i wydrukować potwierdzenie przelewu lub też w urzędzie podczas składania wniosku. Koszt wpisania zagranicznego dokumentu wynosi 50 zł. W przypadku obywateli polskich dokumenty zagraniczne uzupełnia się o brakujące informacje, które powinien zawierać zupełny akt urodzenia. Koszt takiego uzupełnienia wynosi 39 zł. Konto: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, tytułem: "wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do Systemu Rejestrów Państwowych".

Zgodnie z ustawą czas oczekiwania wynosi do miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy. 

Urząd Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9 -15, budynek A, pokój 3, tel. 52 58 58 679, 52 58 58 672, 52 58 59 272.

Odwołanie nie przysługuje.

Art. 104-107 ustawy z dnia  28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2023 poz. 1378 t.j.).  

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może wezwać wnioskodawcę do dokonania procesu legalizacji dokumentu


 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może wezwać wnioskodawcę do dokonania procesu legalizacji dokumentu


Formy legalizacji:


Legalizacja – uwierzytelnienie zagranicznego dokumentu, tj. potwierdzenie autentyczności podpisu, pieczęci urzędowej oraz zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia celem posługiwania się nim w innym państwie niż państwo jego wystawienia. Do legalizacji urzędowych dokumentów zagranicznych uprawnieni 
są konsulowie RP na terenie państwa, z którego dokument pochodzi. Dokumenty – przed złożeniem ich konsulowi – muszą zostać uwierzytelnione przez właściwy urząd miejscowy. W większości krajów takiego uwierzytelnienia dokonuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Sprawiedliwości albo inny urząd centralny kraju, z którego pochodzi dokument.


Apostille – klauzula wydawana przez właściwy organ państwa, z którego pochodzi dokument jeżeli został on wystawiony przez władze państwa, które jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r.  Nr 112, poz. 938). Aktualny wykaz państw stron Konwencji haskiej jest dostępny TUTAJ

Uzyskanie klauzuli apostille nie jest konieczne w przypadku państw, z którymi łączą Polskę dwustronne umowy międzynarodowe np. Wielka. Brytania, Kanada, Białoruś, Ukraina.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (RODO-TUTAJ)

Odpis aktu stanu cywilnego
Odpis zupełny aktu po transkrypcji urodzenia