Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Urząd Stanu Cywilnego
Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa.

karta nr: UMB78

Znaleźliście się w wyjątkowej sytuacji, która stanowi podstawę do skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa cywilnego? Możecie wystąpić o wydanie zezwolenia na skrócenie.

Zezwolenie możecie uzyskać po przedłożeniu kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego dokumentów potwierdzających powód skrócenia. Tylko w przypadku, gdy przemawiają za tym ważne względy, kierownik USC może zezwolić na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa. Każda sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie.

1. Dokumenty tożsamości do wglądu (dowód osobisty lub polski paszport).

2. Wniosek o skrócenie terminu na zawarcie małżeństwa wraz z uzasadnieniem i dokumentami potwierdzającymi Waszą sytuację. 

1. W Urzędzie Stanu Cywilnego podpiszecie zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i złożycie wniosek o skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania.

2. Termin wizyty w USC możecie ustalić telefonicznie: (52) 58 58 673, (52) 58 58 674.

1.Opłata skarbowa wynosi 39 zł.

2.Możecie zapłacić kartą lub gotówką. Na miejscu znajduje się opłatomat.

3.Opłatę możesz wnieść również na konto Urzędu: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, tytułem: zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wyda zezwolenie na piśmie niezwłocznie.

Urząd Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9 -15, budynek A, pokój 1 lub 2, tel. 52 58 58 673, 52 58 58 674

Jeżeli kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmówi wydania zezwolenia, powiadomi Was na piśmie o przyczynach odmowy. W terminie 14 dni od doręczenia pisma kierownika USC możecie wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2020, poz. 1359 t. j.)

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania tylko w wyjątkowych przypadkach. Zezwolenie na skrócenie może być wydane z powodu: poważnej choroby, ciąży, wyjazdu na misję wojskową, itp.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (RODO-TUTAJ)

Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa