Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Urząd Stanu Cywilnego
Małżeństwo wyznaniowe - zawarcie związku małżeńskiego

karta nr: UMB79

Zdecydowaliście się zawrzeć małżeństwo wyznaniowe? Bierzecie ślub w kościele? Z Urzędu Stanu Cywilnego otrzymacie zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

W dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego, bez względu na miejsce zamieszkania czy zaplanowane miejsce zawarcia małżeństwa, składacie wniosek o wydanie zaświadczenia i podpisujecie zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Sprawę możecie załatwić wyłącznie osobiście.

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia. Wniosek dostępny TUTAJ

2. Dokumenty tożsamości do wglądu (dowód osobisty lub polski paszport).

3. W Urzędzie Stanu Cywilnego podpiszecie przed kierownikiem zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

4. Obywatele polscy nie muszą składać żadnych dodatkowych dokumentów – dane są w bazie Urzędu Stanu Cywilnego.

5. Jeżeli przyszły małżonek jest cudzoziemcem: 

A. Dokument tożsamości do wglądu.

B. Dokument stwierdzający możliwość zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego lub prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

C. Odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

D. Odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub unieważnieniu z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego (osoby, które wcześniej pozostawały w związku małżeńskim).

6. Cudzoziemiec nieznający języka polskiego składa zapewnienie w obecności tłumacza ( udział tłumacza zapewniają osoby składające oświadczenie).

Zdecydowaliście się na zawarcie małżeństwa w kościele w innej miejscowości?

W takim przypadku składacie wyżej wymienione dokumenty w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego, a opłatę skarbową wnosicie na konto Urzędu Miasta/ Gminy zgodnie z miejscem zawarcia małżeństwa. Po zawarciu związku małżeńskiego przedstawiciel związku wyznaniowego przekaże zaświadczenie do najbliższego Urzędu Stanu Cywilnego, zgodnie z siedzibą parafii, w celu sporządzenia aktu małżeństwa.

1. Musicie osobiście złożyć wymagane dokumenty i podpisać zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

2. W celu umówienia wizyty musicie zadzwonić pod jeden ze wskazanych numerów telefonu: 52 58 58 673, 52 58 58 674

1. Możecie zapłacić kartą lub gotówką. Na miejscu znajduje się opłatomat.

2. Opłatę możecie wnieść również na konto Urzędu: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, tytułem: sporządzenie aktu małżeństwa

3. Ważne: Opłata może być wniesiona w opłatomacie lub na podane konto tylko w przypadku zawarcia małżeństwa w kościele w Bydgoszczy.

Zapewnienie podpiszecie w dniu wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego. Zaświadczenie będzie do odbioru w ciągu 7 dni.

Urząd Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9 -15, budynek A, pokój 1 lub 2, tel. 52 58 58 673, 52 58 58 674

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego poinformuje na piśmie o przyczynach odmowy. W terminie 14 dni od doręczenia pisma kierownika USC możecie wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Art. 1, § 2 i 3, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2020, poz. 1359 t. j.)

Art. 32, art. 76-81, art. 89 ustawy z dnia  28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2022, poz. 1681 t.j.)

Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od dnia wydania.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (RODO-TUTAJ)

Sporządzenie aktu małżeństwa
Sporządzenie aktu małżeństwa wyznaniowego