Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Urząd Stanu Cywilnego
Małżeństwo wyznaniowe - zawarcie związku małżeńskiego

karta nr: UMB79

Zdecydowaliście się zawrzeć małżeństwo wyznaniowe? Bierzecie ślub w kościele? Z Urzędu Stanu Cywilnego otrzymacie zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

W dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego, bez względu na miejsce zamieszkania czy zaplanowane miejsce zawarcia małżeństwa, składacie wniosek o wydanie zaświadczenia i podpisujecie zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Sprawę możecie załatwić wyłącznie osobiście.

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia. Wniosek dostępny TUTAJ

2. Dokumenty tożsamości do wglądu (dowód osobisty lub polski paszport).

3. W Urzędzie Stanu Cywilnego podpiszecie przed kierownikiem zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

4. Obywatele polscy nie muszą składać żadnych dodatkowych dokumentów – dane są w bazie Urzędu Stanu Cywilnego.

5. Jeżeli przyszły małżonek jest cudzoziemcem: 

A. Dokument tożsamości do wglądu.

B. Dokument stwierdzający możliwość zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego lub prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

C. Odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

D. Odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub unieważnieniu z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego (osoby, które wcześniej pozostawały w związku małżeńskim).

6. Cudzoziemiec nieznający języka polskiego składa zapewnienie w obecności tłumacza ( udział tłumacza zapewniają osoby składające oświadczenie).

Zdecydowaliście się na zawarcie małżeństwa w kościele w innej miejscowości?

W takim przypadku składacie wyżej wymienione dokumenty w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego, a opłatę skarbową wnosicie na konto Urzędu Miasta/ Gminy zgodnie z miejscem zawarcia małżeństwa. Po zawarciu związku małżeńskiego przedstawiciel związku wyznaniowego przekaże zaświadczenie do najbliższego Urzędu Stanu Cywilnego, zgodnie z siedzibą parafii, w celu sporządzenia aktu małżeństwa.

1. Musicie osobiście złożyć wymagane dokumenty i podpisać zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

2. W celu umówienia wizyty musicie zadzwonić pod jeden ze wskazanych numerów telefonu: 52 58 58 673, 52 58 58 674

3. Z uwagi na pandemię  wizytę musicie uzgodnić  telefonicznie. Konieczne jest określenie dnia i godziny przybycia. Prosimy, abyście nie przychodzili do Urzędu Stanu Cywilnego bez uprzedniego umówienia wizyty. 

1. Możecie zapłacić kartą lub gotówką. Na miejscu znajduje się opłatomat.

2. Opłatę możecie wnieść również na konto Urzędu: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, tytułem: sporządzenie aktu małżeństwa

3. Ważne: Opłata może być wniesiona w opłatomacie lub na podane konto tylko w przypadku zawarcia małżeństwa w kościele w Bydgoszczy.

Zapewnienie podpiszecie w dniu wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego. Zaświadczenie będzie do odbioru w ciągu 7 dni.

Urząd Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9 -15, budynek A, pokój 1 lub 2, tel. 52 58 58 673, 52 58 58 674

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego poinformuje na piśmie o przyczynach odmowy. W terminie 14 dni od doręczenia pisma kierownika USC możecie wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Art. 1, § 2 i 3, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2020, poz. 1359 t. j.)

Art. 32, art. 76-81, art. 89 ustawy z dnia  28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2022, poz. 1681 t.j.)

Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od dnia wydania.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (RODO-TUTAJ)

Sporządzenie aktu małżeństwa
Sporządzenie aktu małżeństwa wyznaniowego