Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Urząd Stanu Cywilnego
Rozwód lub separacja poza Unią Europejską oraz w Danii

karta nr: UMB74

Rozwiodłeś się zagranicą, w kraju nienależącym do Unii Europejskiej lub w Danii? Pamiętaj, aby dopełnić formalności również w Polsce. Jest to niezbędne, jeżeli chcesz uporządkować swoje sprawy w Polsce. Zarówno rozwód, separacja i zniesienie separacji powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w zapisach aktu małżeństwa. Tutaj wyjaśniamy, jak to zrobić.

1. Do wglądu aktualny dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport, jeżeli składasz wniosek osobiście.

2. Wypełniony i podpisany wniosek dostępny TUTAJ

3. Dowód opłaty skarbowej.

4. Urzędowy odpis orzeczenia.

5. Dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści.

6. Uwierzytelniony przekład na język polski w/w dokumentów dokonany przez tłumacza przysięgłego na terenie Polski lub polskiego konsula.

7.  Jeżeli orzeczenie zostało wydane w postępowaniu w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy, należy przedstawić dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało mu doręczone.

1. Osobiście w USC.

2.Listownie wysyłając wniosek wraz z załącznikami na adres USC: 85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15, zanim wystąpisz z wnioskiem o uznanie orzeczenia o rozwodzie lub separacji skonsultuj się z pracownikiem USC.

1. Opłata skarbowa wynosi 11 zł 

2. Opłaty można dokonać przelewem na konto: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr konta: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, tytułem: rejestracja zagranicznego rozwodu (separacji), dowód opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. 

Sprawę załatwisz niezwłocznie. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, pokój 6, tel.: 52 58 58 692, 52 58 58 671, 52 58 58 693 

Zwróć się w trybie art. 1148 Kodeksu Postępowania Cywilnego do sądu okręgowego o rozstrzygnięcie czy orzeczenie organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.

Art. 1145-1147 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U.2021, poz.1805 t.j.)

Rozpatrzeniu podlegają wnioski o wpisanie wzmianki dodatkowej o rozwodzie lub separacji do aktu małżeństwa sporządzonego przez bydgoski USC. Na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego podlegają uznaniu przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego orzeczenia wydane po dniu 1 lipca 2009 r. Orzeczenia wcześniejsze podlegają uznaniu w postępowaniu sądowym.

Zgodnie z art. 1146 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:

1. Nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane

2. Zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich

3. Pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie

4. Strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony

5. Sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego

6. Jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami

7. Uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego)

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (RODO-TUTAJ)

Inne czynności kierownika usc
Rozwód lub separacja poza Unią Europejską oraz w Danii