Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Urząd Stanu Cywilnego
Rozwód lub separacja na terenie Unii Europejskiej

karta nr: UMB73

Rozwiodłeś się na terenie Unii Europejskiej? Pamiętaj, aby dopełnić formalności również w Polsce. Jest to niezbędne, jeżeli chcesz uporządkować swoje sprawy w Polsce. Zarówno rozwód, separacja i zniesienie separacji powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w zapisach aktu małżeństwa. Poniżej wyjaśniamy, jak to zrobić.

1. Do wglądu aktualny dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport, jeżeli składasz wniosek osobiście.

2. Wypełniony i podpisany wniosek dostępny TUTAJ

3. Dowód opłaty skarbowej.

4. Oryginał odpisu orzeczenia o rozwodzie lub separacji (niepodlegający zwrotowi)

5. Urzędowe tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego na terenie Polski lub przez polskiego konsula  (niepodlegające zwrotowi).

6. Świadectwo sporządzone przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej na formularzu określonym w załączniku I Rozporządzenia nr 2201/2003 wraz jego z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub przez polskiego konsula.

7. W przypadku orzeczenia zaocznego należy załączyć oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie albo dokumentu wskazującego, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem.

1. Osobiście w USC.

2. Listownie wysyłając wniosek wraz z załącznikami na adres USC: 85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15, zanim wystąpisz z wnioskiem o uznanie orzeczenia o rozwodzie lub separacji skonsultuj się z pracownikiem USC.

1. Opłata skarbowa wynosi  11 zł. 

2. Opłaty można dokonać przelewem na konto: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr konta 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, tytułem: rejestracja zagranicznego rozwodu (separacji), dowód opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Sprawę załatwisz niezwłocznie, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, pokój 6, tel.: 52 58 58 692, 52 58 58 671, 52 58 58 693 

Zwróć się w trybie art. 21 ust. 3 Rozporządzenia do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie, czy orzeczenie organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.

Art. 37-39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z 27.11.2003 r. (Dz.U.UE.L.2003.338.1)

Rozpatrzeniu podlegają wnioski o wpisanie wzmianki dodatkowej o rozwodzie lub separacji do aktu małżeństwa sporządzonego przez bydgoski USC. Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27.11.2003 r. uznaniu przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego podlegają orzeczenia wydane po 1 maja 2004 r. Orzeczenia wcześniejsze podlegają uznaniu w procedurze sądowej. Dania - procedurę uznania orzeczenia o rozwodzie wydanego w Danii opisuje karta usług: Uznanie orzeczenia o rozwodzie lub separacji wydanego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej oraz w Danii. Holandia – w przypadku orzeczeń holenderskich należy załączyć dowód włączenia orzeczenia do rejestracji stanu cywilnego w Holandii.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (RODO-TUTAJ)

Inne czynności kierownika usc
Rozwód lub separacja na terenie Unii Europejskiej