Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Urząd Stanu Cywilnego
Wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do Bazy Usług Stanu Cywilnego

karta nr: UMB80

Zawarliście związek małżeński poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej? Możecie wpisać zagraniczny akt małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego. Kierownik urzędu sporządzi polski akt małżeństwa, który jest niezbędny między innymi do zmiany nazwiska oraz wystawienia nowego dowodu osobistego i paszportu.

Transkrypcji, czyli wpisania zagranicznego aktu małżeństwa może dokonać osoba, której akt dotyczy, a także jej pełnomocnik. Wzór pełnomocnictwa TUTAJ.

1. Wniosek o wpisanie do polskiego rejestru aktu małżeństwa sporządzonego za granicą, podpisany przez oboje małżonków. Wniosek dostępny TUTAJ

2. Załączniki:

A. Oryginalny odpis zagranicznego aktu małżeństwa (niepodlegający zwrotowi).

B. Urzędowe tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego (niepodlegające zwrotowi).

C. Odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego, jeżeli jedno z małżonków jest obcokrajowcem (do uzupełnienia  brakujących danych w akcie małżeństwa).

3. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość.

4. Oryginał dowodu wpłaty.

Dokumenty musisz złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.Dodatkowe informacje są udzielane pod numerem tel. 52 58 58 673 i 52 58 58 674. Z uwagi na pandemię wizytę musisz uzgodnić  telefonicznie. Konieczne jest określenie dnia i godziny przybycia. Prosimy nie przychodzić do Urzędu Stanu Cywilnego bez uprzedniego umówienia wizyty.

1. Koszt wpisania zagranicznego dokumentu 50 zł. 

2. Koszt uzupełnienia o brakujące informacje  39 zł  - dokumenty zagraniczne uzupełnia się o dane, które powinien zawierać akt małżeństwa.

3. Można zapłacić kartą lub gotówką. Na miejscu znajduje się opłatomat.

4. Opłatę możesz wnieść również na konto Urzędu: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, tytułem: transkrypcja aktu małżeństwa

Czas oczekiwania wynosi do miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy. 

Urząd Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9 -15, budynek A, pokój 1 i 2, tel. 52 58 58 673 i 52 58 58 674

Odwołanie od wydanej decyzji nie przysługuje.

Art. 104-107 ustawy z dnia  28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2022 poz. 1681 t.j.) 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może wezwać wnioskodawcę do dokonania procesu legalizacji dokumentu


Formy legalizacji:


Legalizacja – uwierzytelnienie zagranicznego dokumentu, tj. potwierdzenie autentyczności podpisu, pieczęci urzędowej oraz zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia celem posługiwania się nim w innym państwie niż państwo jego wystawienia. Do legalizacji urzędowych dokumentów zagranicznych uprawnieni 
są konsulowie RP na terenie państwa, z którego dokument pochodzi. Dokumenty – przed złożeniem ich konsulowi – muszą zostać uwierzytelnione przez właściwy urząd miejscowy. W większości krajów takiego uwierzytelnienia dokonuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Sprawiedliwości albo inny urząd centralny kraju, z którego pochodzi dokument.


Apostille – klauzula wydawana przez właściwy organ państwa, z którego pochodzi dokument jeżeli został on wystawiony przez władze państwa, które jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r.  Nr 112, poz. 938). Aktualny wykaz państw stron Konwencji haskiej jest dostępny TUTAJ

Uzyskanie klauzuli apostille nie jest konieczne w przypadku państw, z którymi łączą Polskę dwustronne umowy międzynarodowe np. Wielka. Brytania, Kanada, Białoruś, Ukraina.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (RODO-TUTAJ)

Odpis aktu stanu cywilnego
Odpis zupełny aktu po transkrypcji małżeństwa