Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Urząd Stanu Cywilnego
pdf
Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

karta nr: UMB82

Chcesz zawrzeć małżeństwo za granicą? W Urzędzie Stanu Cywilnego otrzymasz zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaświadczenie możesz uzyskać tylko  osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce lub za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej za granicą.

1. Dokument tożsamości do wglądu (dowód osobisty lub polski paszport).

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia.

3. Jeżeli przyszły małżonek jest cudzoziemcem: dokument potwierdzający jego stan cywilny  wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego.

4. W dniu składania wniosku podpisujesz przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Osobiście podpisać dokumenty w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego, bez względu na miejsce zamieszkania czy urodzenia. W celu umówienia wizyty zadzwoń pod jeden ze wskazanych numerów telefonu: tel. 52 58 58 673, 52 58 58 674.  Z uwagi na pandemię wizyta musi być uzgodniona  telefonicznie – konieczne jest określenie dnia i godziny przybycia. Prosimy nie przychodzić do Urzędu Stanu Cywilnego bez uprzedniego umówienia wizyty. 

Opłata skarbowa wynosi 38 zł. Na miejscu znajduje się opłatomat. Możesz zapłacić kartą lub gotówką. Opłatę możesz wnieść również na konto Urzędu: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, tytułem:  zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą.

Od 1 do 7 dni. W przypadku osób urodzonych poza Bydgoszczą na termin załatwienia sprawy może wpłynąć czas oczekiwania na przeniesienie aktów stanu cywilnego sporządzonych w formie papierowej do rejestru stanu cywilnego.

Urząd Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy  ul. Grudziądzkiej 9 -15, budynek A, pokój 1 lub 2, tel. 52 58 58 673, 52 58 58 674

Jeżeli kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmówi wydania zaświadczenia, powiadomi cię na piśmie o przyczynach odmowy. W terminie 14 dni od doręczenia pisma kierownika USC możesz wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Art. 83 i art. 89 ustawy z dnia  28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2021 poz. 709 t. j.) 

Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od dnia wydania. 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (RODO-TUTAJ)