Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Urząd Stanu Cywilnego
Małżeństwo cywilne - zawarcie związku małżeńskiego

karta nr: UMB81

Zdecydowaliście się zawrzeć małżeństwo cywilne? W Urzędzie Stanu Cywilnego ustalicie termin ślubu i podpiszecie zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zwarcie małżeństwa.

Termin zawarcia małżeństwa możecie zarezerwować telefonicznie ( 52 58 58 673, 52 58 58 674) najszybciej na pół roku przed planowaną datą ślubu. W momencie rezerwacji otrzymacie informację, do kiedy należy złożyć w USC wymagane dokumenty i podpisać zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

1. Dokumenty tożsamości do wglądu (dowód osobisty lub polski paszport).

2. Obywatele polscy nie muszą składać żadnych dodatkowych dokumentów – dane są w bazie Urzędu Stanu Cywilnego.

3. Jeżeli przyszły małżonek jest cudzoziemcem: 

A. Dokument tożsamości do wglądu.

B. Dokument stwierdzający możliwość zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego lub prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu,

C. Odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego

D. Odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub unieważnieniu z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego (osoby, które wcześniej pozostawały w związku małżeńskim).

4. W urzędzie podpiszecie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

5. Cudzoziemiec nieznający języka polskiego składa zapewnienie w obecności tłumacza (udział tłumacza zapewniają osoby składające oświadczenie).

1. Jeżeli myślicie o zawarciu małżeństwa poza Urzędem Stanu Cywilnego, oprócz wyżej wymienionych dokumentów, składacie wniosek o udzielenie ślubu poza lokalem USC.

2. Z uwagi na duże zainteresowanie taką formą zawarcia małżeństwa prosimy o telefoniczny kontakt(tel. 52 58 58 673 lub 52 58 58 674) i ustalenie, czy w wybranym terminie będzie możliwość zorganizowania ślubu we wskazanym miejscu.

3. Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego wynosi 1000,- Otrzymacie pisemną zgodę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i dopiero wtedy wnosicie opłatę (prosimy nie wpłacać wcześniej).

4. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego z Bydgoszczy może udzielić ślubu tylko na terenie naszego miasta. Jeżeli wybraliście inną miejscowość, należy skontaktować się z Urzędem Stanu Cywilnego właściwym dla danej gminy.

Osobiście złożyć wymagane dokumenty i podpisać zapewnienie o braku okoliczności wyłączający zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego. W celu umówienia wizyty należy zadzwonić pod jeden ze wskazanych numerów telefonu: 52 58 58 673, 52 58 58 674. Z uwagi na pandemię  wizytę musicie uzgodnić telefonicznie. Konieczne jest określenie dnia i godziny przybycia. Prosimy, abyście nie przychodzili do Urzędu Stanu Cywilnego bez uprzedniego umówienia wizyty. 

1. Opłata skarbowa wynosi 84 zł. Możecie zapłacić kartą lub gotówką. Na miejscu znajduje się opłatomat. Opłatę możecie wnieść również na konto Urzędu: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, tytułem: sporządzenie aktu małżeństwa.

2.Opłata dodatkowa związana z zawarciem małżeństwa poza USC - 1000 zł. Opłatę możecie wnieść na konto Urzędu: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Księgowości, nr 33 1240 6452 1111 0010 4788 0697, tytułem: zawarcie małżeństwa poza USC.

Zapewnienie podpiszecie w dniu wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego. Kto zrealizuje Waszą sprawę? Urząd Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy  ul. Grudziądzkiej 9 -15, budynek A, pokój 1 lub 2, tel. 52 58 58 673, 52 58 58 674.

W przypadku odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego poinformuje na piśmie o przyczynach odmowy. W terminie 14 dni od doręczenia pisma kierownika USC możecie wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Art. 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2020, poz. 1359 t. j.)

Art. 32, art. 76-81, art. 85 i 89 ustawy z dnia  28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2022 poz. 1681 t.j.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (Dz.U 2015, poz. 180)

zawarte najszybciej po upływie miesiąca od podpisana zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Z uwagi na duże zainteresowanie terminami najlepiej rezerwować datę ślubu kilka miesięcy wcześniej. Zapewnienie jest ważne 6 miesięcy, czyli zapisy do ślubu zaczynamy na pół roku przed planowaną datą zawarcia małżeństwa.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (RODO-TUTAJ)

Sporządzenie aktu małżeństwa
Sporządzenie aktu małżeństwa cywilnego