logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Decyzja na nadanie i umieszczenie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej (WUK-I.0143.3.16.2017)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie decyzji na nadanie i umieszczenie cechy identyfikacyjnej na nadwoziu, podwoziu lub ramie pojazdu lub na wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej.

2. Załączniki:
- właściwe dokumenty potwierdzające stan faktyczny:

a) „POJAZD MARKI SAM” - oświadczenie właściciela pojazdu, że rama pojazdu jest konstrukcji własnej, natomiast pozostałe zespoły i części pojazdu stanowią jego własność,

b) „WYMIANA W POJEŹDZIE PODWOZIA LUB RAMY” - dowód własności podwozia lub ramy,

c) „ODZYSKANIE POJAZDU PO KRADZIEŻY” - dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu po kradzieży,

d) „NABYCIE POJAZDU W DRODZE LICYTACJI PUBLICZNEJ LUB OD SKARBU PAŃSTWA” – dokumenty potwierdzające nabycie pojazdu,

e) „SĄDOWE PRAWO WŁASNOŚCI” – dla pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, prawomocne orzeczenie Sądu, w którym zostało ustalone jego prawo własności,

f) „KOROZJA LUB ZNISZCZENIE” – dla pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego lub naprawy – oryginał pisemnej opinii rzeczoznawcy samochodowego, która wskazuje pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednoznacznie wyklucza ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub zafałszowania,

g) „POJAZD ZABYTKOWY” – w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona – pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego.

 

Ponadto załącza się:

- kserokopię dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd jest zarejestrowany,

- kserokopię karty pojazdu, jeżeli była wydana,

- pełnomocnictwo do załatwiania sprawy przez osoby trzecie,

 

Do wglądu okazuje się oryginały przedłożonych dokumentów oraz dowód osobisty.

 *) Szczegółowe informacje należy uzyskać w Referacie Nadzoru Komunikacyjnego WUK I.

Termin

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Nadzoru Komunikacyjnego w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pok. 106, tel. 52 58-58-134.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Na wniosku o nadanie cechy identyfikacyjnej należy wskazać wybraną przez siebie bydgoską Stację Kontroli Pojazdów posiadającą uprawnienie do umieszczania w pojeździe cech identyfikacyjnych oraz wykonywania tabliczki znamionowej zastępczej (wyróżnik „h”).

Szczegółowy wykaz stacji znajduje się na stanowisku obsługi klienta lub w portalu miejskim:Oficjalny Serwis Bydgoszczy - Stacje Kontroli Pojazdów wpisane do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Po otrzymaniu w Stacji Kontroli Pojazdów zaświadczenia potwierdzającego nabicie nowej cechy identyfikacyjnej należy udać się do organu rejestracyjnego w celu dokonania zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu, którego markę określa się jako "SAM", właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację m.in. dopuszczenie jednostkowe pojazdu wydane przez ministra właściwego do spraw transportu. Badanie potwierdzające spełnianie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych wykonuje jednostka wyznaczona przez wspomnianego ministra. (Podstawa prawna: art. 70y ust. 1 pk 2 cyt. ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz § 2 ust. 10 pkt 4  rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów).