logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Pozwolenie na rozbiórkę. (WAB.II.0143-5/15)

Podstawa prawna

art. 30b; art. 80 ust.1 pkt 1, art. 81. ust. 1 pkt 2, art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane w zw. z art. 104 oraz art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym. 

Wymagane dokumenty

1. wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3) – zgodnie ze wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę;

2. zgoda właściciela obiektu budowlanego lub jej kopia;

3. szkic usytuowania obiektu budowlanego;

4. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;

5. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;

6. pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów – nie dotyczy to uzgodnień i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

7. projekt rozbiórki lub jego kopia – w zależności od potrzeb;

8. dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli jest ona wymagana;

9. w przypadku gdy wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

 

Wniosek składa się w:

1) postaci papierowej

albo

2) formie dokumentu elektronicznego – formularz wniosku, w formie dokumentu elektronicznego, udostępniony jest przez Głównego Inspektor Nadzoru Budowlanego pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu (www.gunb.gov.pl – w zakładce: e-Budownictwo).

Opłaty


Opłata skarbowa należna jest przy składaniu wniosku.

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na rozbiórkę, w odniesieniu do każdego obiektu budowlanego, wynosi 36 zł.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od każdego stosunku pełnomocnictwa, wynosi 17 zł.

Podstawę prawną stanowi ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – załącznik do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – Część III kolumna 3 ust. 11 oraz część IV kolumna 3.

Opłatę skarbową można uiścić:

1. na rachunek bankowy o numerze: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat

    52 1240 6960 3892 1000 0000 0000;

2. w punkcie poboru opłaty skarbowej: Jacek Dudziak Biuro Ubezpieczeniowe ul. Grudziądzka 16, 85 – 130 Bydgoszcz;

3. w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku „A” Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, na parterze przy    

    portierni;

4. w Punkcie Obsługi Bankowej Banku Pekao S.A. przy ul. Jezuickiej 8 – 10 w Bydgoszczy

Termin

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. – zgodnie z art. 35 § 1, § 3 i § 5 K.p.a. Ponadto, zgodnie z art. 35 ust. 6, 6a i 8 ustawy – Prawo budowlane, w przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do pozwolenia na budowę wydawanego dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania na środowisko albo ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Do terminu, o którym mowa w ust.6, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Administracji Budowlanej – Referat Architektury ul. Grudziądzka 9 – 15 , II piętro, 85 – 130 Bydgoszcz; tel.: 52 58 58 613

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał  decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia  decyzji stronie.

 

Dodatkowe informacje

brak