logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania. (WAB.II.0143-4/15)

Podstawa prawna

art. 28 ust. 1 w zw. z art. 32 i art. 33 ust. 2 i ust. 2c; art. 71 ust. 6 pkt 1 art. 80 ust.1 pkt 1, art. 81. ust. 1 pkt 2, art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane w zw. z art. 104 oraz art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym.

Wymagane dokumenty


1. wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1) – zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę;

2. projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany w postaci:

a) papierowej – w 3 egzemplarzach,

b) elektronicznej - wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;

3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) – zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

4. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (lub kopia tej decyzji);

5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli jest ona wymagana;

6. w przypadku gdy wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Wniosek składa się w:

1) postaci papierowej

albo

2) formie dokumentu elektronicznego – formularz wniosku, w formie dokumentu elektronicznego, udostępniony jest przez Głównego Inspektor Nadzoru Budowlanego pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu (www.gunb.gov.pl – w zakładce: e-Budownictwo).

Opłaty


Opłata skarbowa należna jest przy składaniu wniosku i wynosi 50% stawek podstawowych dotyczących pozwolenia na budowę, tj.:

- dla budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna za każdy m2 powierzchni użytkowej - 0,5 zł nie więcej niż 269,50 zł

- dla budynku służącemu celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 7 zł

- dla innego budynku – 24 zł

- dla budowli związanych z produkcją rolną– 56 zł

- dla studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 10 zł

- dla sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości powyżej 1 km , z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 1071,50 zł

- dla sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 km – 52,50 zł

- dla urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 45,50 zł

- dla innych budowli – 77,50 zł.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od każdego stosunku pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

Podstawę prawną stanowi ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – załącznik do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – Część III kolumna 3 ust. 9 pkt 1 i 2 oraz część IV kolumna 3.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 powyższej ustawy nie podlega opłacie skarbowej wydanie pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Opłatę skarbową można uiścić:

1. na rachunek bankowy o numerze: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat
    52 1240 6960 3892 1000 0000 0000;

2. w punkcie poboru opłaty skarbowej: Jacek Dudziak Biuro Ubezpieczeniowe ul. Grudziądzka 16,
    85 – 130 Bydgoszcz;

3. w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku „A” Urzędu Miasta Bydgoszczy przy
    ul. Grudziądzkiej 9-15, na parterze przy portierni;

4. w Punkcie Obsługi Bankowej Banku Pekao S.A. przy ul. Jezuickiej 8 – 10 w Bydgoszczy.

Termin


Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu – zgodnie z art. 35 § 1, § 3 i § 5 K.p.a. Ponadto, zgodnie z art. 35 ust. 6, ust. 6a i ust. 8 ustawy – Prawo budowlane, w przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do pozwolenia na budowę wydawanego dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania na środowisko albo ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Do terminu, o którym mowa w ust. 6, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Administracji Budowlanej – Referat Architektury ul. Grudziądzka 9 – 15 , II piętro, 85 – 130 Bydgoszcz; tel.: 52 58 58 613

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

brak