logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Przeniesienie decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy na rzecz innego podmiotu (WAB.I.0143-4/15)

Podstawa prawna

Art. 60, art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 104, art. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty

1. wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy;

2. pisemna zgoda dotychczasowego inwestora na przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu;

3. kopia decyzji, której przeniesienie dotyczy;

4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli jest ona wymagana;

5. w przypadku, gdy wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Opłaty


Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby wynosi 56 zł. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 powyższej ustawy, nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od każdego stosunku pełnomocnictwa lub prokury, wynosi 17 zł.

Podstawę prawną stanowi ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – załącznik do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – Część I kolumna 3 ust. 9 oraz część IV kolumna 3.

Opłatę skarbową można uiścić:

1. na rachunek bankowy o numerze: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat

    52 1240 6960 3892 1000 0000 0000;

2. w punkcie poboru opłaty skarbowej: Jacek Dudziak Biuro Ubezpieczeniowe ul. Grudziądzka 16,

    85 – 130 Bydgoszcz;

3. w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku „A” Urzędu Miasta Bydgoszczy przy

    ul. Grudziądzkiej 9-15, na parterze przy portierni;

4. w Punkcie Obsługi Bankowej Banku Pekao S.A. przy ul. Jezuickiej 8 – 10 w Bydgoszczy.

Termin

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do ww. terminów nie wlicza się: terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu – zgodnie z art. 35 § 1, § 3 i § 5 K.p.a.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Administracji Budowlanej – Referat Zagospodarowania Przestrzennego ul. Grudziądzka 9 – 15 , II piętro, 85 – 130 Bydgoszcz; pokoje: 205, 206, 222, 226 tel.: (52) 58 58 406; (52) 58 58 720; (52) 58 59 429; (52) 58 59 434; (52) 58 58 376; (52) 58 58 251

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

brak