logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, na rzecz innego podmiotu. (WAB.II.0143-10/15)

Podstawa prawna

art. 40 ust. 4 w zw. z ust. 1 i ust. 5 pkt 3; art. 80 ust.1 pkt 1, art. 81. ust. 1 pkt 2, art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane w zw. z art. 104 oraz art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym.

Wymagane dokumenty


1. wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (PB-11) – zgodnie ze wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu;

2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) – zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

3. zgoda dotychczasowego inwestora, który dokonał zgłoszenia, lub kopia tej zgody;

4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli jest ona wymagana;

5. w przypadku gdy wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Wniosek składa się w:

1) postaci papierowej

albo

2) formie dokumentu elektronicznego – formularz wniosku, w formie dokumentu elektronicznego, udostępniony jest przez Głównego Inspektor Nadzoru Budowlanego pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu (www.gunb.gov.pl – w zakładce: e-Budownictwo).

Zgoda dotychczasowego inwestora nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte zgłoszeniem, po dokonaniu tego zgłoszenia przeszły z dotychczasowego na nowego inwestora, wnioskującego o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia.

Opłaty

Opłata skarbowa należna jest przy składaniu wniosku.

Opłata skarbowa za przeniesienie na rzecz innego podmiotu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, wynosi 90 zł.

Opłata skarbowa za przeniesienie na rzecz innego podmiotu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia innego niż wskazane powyżej, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, wynosi 10 zł.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od każdego stosunku pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

Podstawę prawną stanowi ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – załącznik do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – Część I kolumna 3 ust. 11a oraz ust. 53, a także część IV kolumna 3.

Opłatę skarbową można uiścić:

1. na rachunek bankowy o numerze: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat

    52 1240 6960 3892 1000 0000 0000;

2. w punkcie poboru opłaty skarbowej: Jacek Dudziak Biuro Ubezpieczeniowe ul. Grudziądzka 16,

    85 – 130 Bydgoszcz;

3. w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku „A” Urzędu Miasta Bydgoszczy przy

    ul. Grudziądzkiej 9-15, na parterze przy portierni;

4. w Punkcie Obsługi Bankowej Banku Pekao S.A. przy ul. Jezuickiej 8 – 10 w Bydgoszczy

Termin


Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu – zgodnie z art. 35 § 1, § 3 i § 5 K.p.a.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Administracji Budowlanej – Referat Architektury ul. Grudziądzka 9 – 15 , II piętro, 85 – 130 Bydgoszcz; tel. 52 58 58 613

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Zgoda strony, na rzecz której zgłoszenie zostało przyjęte, nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości objętej zgłoszeniem, po przyjęciu zgłoszenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (art. 40 ust. 1a w zw. z ust. 4 ustawy – Prawo budowlane).