logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (WAB.I.0143-2/15)

Podstawa prawna

Art. 2 pkt 5, art. 50 ust. 1 oraz ust. 4, art. 51 ust. 1 pkt 1 lub 2, art. 52, art. 53 ust. 3 i 4 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zw. z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz art. 104, art. 107 § 1 – 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty

• wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, który powinien zawierać:

   1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub,
       w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu
       geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który
       ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych
       również w skali 1:2000;

   2) charakterystykę inwestycji, obejmującą:

       a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania
           ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby
           również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

       b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i
           zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów
           budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie
           opisowej i graficznej,

       c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane
           charakteryzujące  jej wpływ na środowisko;

   3) w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:

       a) docelową rzędną składowiska odpadów,

       b) roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,
       c) sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
       d) sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu
           składowiskowego;

• dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli jest ona wymagana;

• w przypadku, gdy wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego wynosi 598 zł.

Zwolnione od opłaty skarbowej jest wydanie decyzji na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy – podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – załącznik do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – Część I kolumna 4 ust. 8.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od każdego stosunku pełnomocnictwa lub prokury, wynosi 17 zł.

Podstawę prawną stanowi ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – załącznik do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – Część I kolumna 3 ust. 8 oraz część IV kolumna 3.

Opłatę skarbową można uiścić:

1. na rachunek bankowy o numerze: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat
    52 1240 6960 3892 1000 0000 0000;

2. w punkcie poboru opłaty skarbowej: Jacek Dudziak Biuro Ubezpieczeniowe ul. Grudziądzka 16,
    85 – 130 Bydgoszcz;

3. w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku „A” Urzędu Miasta Bydgoszczy przy
    ul. Grudziądzkiej 9-15, na parterze przy portierni;

4. w Punkcie Obsługi Bankowej Banku Pekao S.A. przy ul. Jezuickiej 8 – 10 w Bydgoszczy.

Termin

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do ww. terminów nie wlicza się: terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu – zgodnie z art. 35 § 1, § 3 i § 5 K.p.a.

Zgodnie z art. 51 ust. 2 i 2c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku niewydania przez właściwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje mu zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Do ww. terminu nie wlicza się: terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Administracji Budowlanej – Referat Zagospodarowania Przestrzennego ul. Grudziądzka 9 – 15 ,
II piętro, 85 – 130 Bydgoszcz; pokoje: 205, 206, 222, 226

tel.: (52) 58 58 406; (52) 58 58 720; (52) 58 59 429; (52) 58 59 434; (52) 58 58 376; (52) 58 58 251

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Brak